Екологично право


Категория на документа: Право


 Екологично право
ОБЩА ЧАСТ:
Въпрос 1: Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия.
Влияние на човека върху околната среда през последните 100 години от човешкото развитие (замърсяване, климатични промени и т.н.) Климатичните промени имат комплексен характер.
Екология: Ернст Хекел -1866г. - дава определение за екологията, етимологията на думата е от латински.
Екологията е наука за взаимодействието между живите организми и средата, която ги заобикаля. Екологията е комплексна наука, затова професор Пенчев я сравнява със Супермен.
Околна среда: Правното понятие Екология е дефиниран в §1, т.1, ЗООС. Определение-това е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историческото наследство.
Правното понятие околна среда е по-широко от понятието природа, защото включва както естествения компонент(създаденото от природата в хода на еволюцията й), така и създаденото от човека в хода на историческото развитие на човешката цивилизация.
Въпрос 2: Екологичното право като отрасъл на правото на Република България, като наука и учебна дисциплина. Система на екологичното право.
Предметът на правно регулиране на ЕП е свързан с два вида обществени отношения:
1) обществени отношения, свързани с опазване на околната среда от замърсяване (качествената страна на екологичните проблеми)
2) обществени отношения, свързани с рационалното използване на природните ресурси (количествената страна на екологичните проблеми)
В екологичното право се използват и императивния и диспозитивния метод на правно регулиране.
Система на екологичното право:
- обща част
- специална част
Въпрос 3: Държавна екологична дисциплина.
Система от цели и принципи, практически подходи за решаване на определени екологични проблеми, които са закрепени в нормативни актове или в програмни директиви и документи.
могат да бъдат обособени 7 принципи на държавната екологична политика:
1) комплексност в правното регулиране на обществените отношения, свързани с околната среда. Околната среда трябва да се разглежда като система от взаимносвързани компоненти.
2) научна обоснованост на управленските решения при опазване на околната среда. Управленските решения трябва да се съчетават с решенията в световен мащаб.
(примери със вредните емисии във въздуха и пречиствателните станции)
3) профилактика при опазване на околната среда - важна е превенцията на замърсяванията и справянето с този проблем
4) съчетаване на национално законодателство с международни договори, по които Република България е страна - чл.5(4), КРБ; решение №7/92г. на КС
5) съчетаване на централизирано с децентрализирано управление за опазване на околната среда - чл.21, ЗМСМА
6) замърсителят плаща - за замърсяване над установените норми
7) участник на обществеността в управлението на околната среда - тенденция в екологичното право е да участва обществото със своето мнение.
Въпрос 4: Източници на екологичното право на Република България.
1) Конституцията като източник на екологичното право - чл. 15; чл.18(1) решение №19/93г.,КС; решение №11/97г.,КС.; чл.21; чл.22; чл.55
2) Законът като източник на екологичното право:
Имаме 3 основни групи, на които се подразделят законите в структурно отношение:
- общи закони, защото се отнасят за опазване на околната среда като цяло, като система от взаимносвързани компоненти - ЗООС - 2002г.
- специални закони (отраслови) - те се отнасят до опазването на отделни природни ресурси или до дейности, които значително увреждат околната среда - Закон за опазване на земеделските земи, Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за защитените територии; Закон за земните богатства; Закон за водите; Закон за лечебните растения; Закон за лова и опазване на дивеча; Закон за рибарството и аквакултурите; Закон за биологичното разнообразие; Закон за генетично модифицираните организми; Закон за обезщетение при щети, причинени със замърсяване с нефт; Закон за защита от шума в околната среда; Закон за защита на животните; Закон за горите; Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра; Закон за управление на отпадъците
- закони, които формално спадат към други отрасли на законодателството, но съдържат екологично правни норми - НК, Закон за движение по пътищата; Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища на Република България, ЗУТ, Закон за здравето; Закон за защита при бедствия
3) Подзаконови нормативни актове - в структурно отношение, те могат да бъдат обособени в същите три групи както законите.
4) Международни договори, по който Република България е страна
Въпрос 5: Правомощия на централната администрация по опазване на околната среда: НС, Президент; МС, Областен управител.
1) НС - законодателна дейност; създаване, преобразуване и закриване на министерства по предложение на премиера; ратификация и денонсиране на международни договори; приемане на национална стратегия за околната среда; приемане на национална стратегия за управление и развитие на водния сектор.
2) Президент - обнародване на законите с указ; мотивиране връщане на закон в НС за ново обсъждане (отлагателно вето)
3) МС - нормотворческа функция; приемане на национални програми и стратегии в областта на опазване на околната среда; приемане на доклад за състоянието на околната среда, който ежегодно се предлага от министъра на околната среда и водите.
4) Областен управител - организиране на дейности по почистване на речните легла извън границите на населените места; координиране на дейността на общините и на органите на изпълнителната власт в областта на опазване на околната среда; ежегодно определяне със заповед (на областния управител) на пожароопасния сезон в горите.
Въпрос 6: Правомощия на стопанските министерства и ведомства по опазване на околната среда.
1) Министерство на земеделието и храните - упражняване на контрол за опазване на земеделските страни в качествено и количествено отношение; упражняване на контрол в областта на горското стопанство; упражняване на контрол в областта на ловното стопанство; упражняване на контрол в областта на рибното стопанство; опазване на биологичното разнообразие
2) Министерство на регионалното развитие - упражняване на контрол върху изграждането на обекти с обхват повече от една област; провежда държавната политика, свързана с водоснабдяването и канализацията на населените места (ВИК дейности); провежда държавната политика в областта на геозащитата (борба срещу свлачищата и абразията - вълново въздействие върху бреговете)
3) Министерство на инвестиционното проектиране - упражняване на контрол върху изграждането на обекти в рамките на една област; упражнява контрол върху строежи със стойност над 10 млн. лв., ако са строежи от 1 или 2 категория; упражняване на контрол върху качеството на строителните материали чрез дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).
4) Министерство на икономиката и енергетиката - издава решения за търсене и проучване на подземни природни богатства.
5) Агенция за ядрено регулиране - издава лицензи и разрешения в областта на атомната енергетика; упражняване на контрол за спазване на нормите за ядрена и радиационна безопасност; упражняване на контрол върху дейности, свързани с радиоактивните отпадъци.
Въпрос 7: Правомощия на функционалните министерства и ведомства по опазване на околната среда.
1) Министерство на околната среда и водите - управление на националната система за мониторинг на околната среда чрез изпълнителната агенция по околна среда към това министерство; упражняване на контрол за спазване на екологичното законодателство; издаване на различни разрешителни за различни видове природоползване; участие в утвърждаването на пределнодопустими норми за състоянието на околната среда; издаване на решения по оценка на въздействието на околната среда и издаване на становища по екологични оценки; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда; обявяване на защитени природни територии и защитени зони
Структурни звена на министерството:
- Изпълнителна агенция по околната среда;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.