Частно право


Категория на документа: Право


Определение: договорната отговорност се разглежда в широк и тесен смисъл на думата. В широк смисъл на думата тя обхваща всички неблагоприятни последици на неизпълнението - обезщетяването на вредите, претенциите за реално изпълнение, развалянето на двустранните договори и др. В тесния смисъл на думата договорна отговорност е вторично санкционно задължение за обезщетяване на вреди, причинени от неизпълнение на друго, първично облигационно задължение.

Предпоставки:

а) пълно неизпълнение или неточно изпълнение на облигационно задължение;

б) вина на длъжника;

в) вреди;

г) причинна връзка между неизпълнението и настъпването на вредите.

Елементи на договорната отговорност:

А) Вина

Вината е психично отношение на лицето към неговото собствено поведение и неблагоприятните последици, които произтичат от него.

Вината има две основни форми: умисъл и небрежност.

При умисъла длъжникът съзнателно иска или допуска настъпването на неправомерния резултат.

При небрежността длъжникът не е предвиждал настъпването на неправомерния резултат, но е могъл и е бил длъжен до го предвиди или е предвиждал този резултат, но се е надявал, че по една или друга причина той няма да настъпи.

Вината се предполага до доказване на противното, т.е. в гражданското право действа презумпцията за виновност.

Б) Вреди

Вредите са неблагоприятните последици, които неизпълнението причинява. Те засягат имуществото или личността на кредитора, откъдето следва и разделението им на имуществени и неимуществени вреди.

Размерът на моралните (нематериалните) вреди се определят от съда по справедливост.

Материалните вреди са два вида:
* претърпени загуби: изразяват се в намаляване на настоящето имущество на кредитора;
* пропуснати ползи: изразяват се неувеличаване на настоящето имущество на кредитора, въпреки че е съществувала реална възможност за това, ако длъжникът бе изпълнил или бе изпълнил точно задължението си.

В) Неустойка

Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.

Неустойката е договорна клауза, чрез която се дава предварителна и приблизителна парична оценка на евентуалните вреди, които неизпълнението на конкретно задължение може да причини.

При неустойката трябва да се докаже само факта на неизпълнението, а не и причинната връзка между неизпълнението и вредите, както и техния размер. Що се отнася до елемента вина - тя се предполага и не трябва да се доказва от кредитора.

Длъжникът трябва да докаже,че няма вина за неизпълнение на задължението си.

Функции на неустойката:

а) превантивна: мотивира длъжника към изпълнение;

б) обезпечителна: служи като гаранция за изпълнението;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Частно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.