Частно право


Категория на документа: Право


* чрез безвъзмездно предоставяне за стопанисване и управление от органи на държавна власт, като предоставените имоти не могат да се отдават под наем, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен по изключение за срок до три години; както и да се използват не по предназначение;
* чрез общо ползване от всички субекти;
* чрез концесия: това е особено право на ползване, което може да се предостави за срок до 35 г.

Б) Право на частна държавна собственост:

Обекти на правото на частна държавна собственост са всички държавни вещи, които не са публична държавна собственост и доходите от вещите - публична собственост. За разлика от обектите публична държавна собственост обектите на частната държавна собственост могат да бъдат предмет на разпореждане: замяна, продажба, делба и т.н.

Използването на вещи - частна държавна собственост може да стане:
* чрез безвъзмездно предоставяне за стопанисване и управление на ЮРИД. ЛИЦЕ на бюджетна издръжка
* чрез отдаване под наем - недвижимите имоти за срок до 3 г.

Вещи, които са частна държавна собственост могат да се трансформират във вещи на публична държавна собственост и обратно по решение на МС.

ПРАВО НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

А) Право на публична общинска собственост

Обекти на правото на публична общинска собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация; имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; както и недвижими и движими вещи, които са обявени за паметници на културата от местно значение. Вещите публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се обременяват с вещни права или тежести, както и да се придобиват по давност.

Б) Право на частна общинска собственост:

Обекти са всички общински вещи, които не са публична общинска собственост.

Вещите публична общинска собственост, могат да се трансформират във вещи частна общинска собственост и обратно по решение на общинския съвет.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

а) Обекти на правото на собственост на юридическо лице могат да бъдат всички движими и недвижими вещи с някои изключения:
* вещи, представляващи изключителна държавна собственост по чл.18 от Конституцията;
* вещи, които са публична държавна и публична общинска собственост;
* вещи, притежанието на които е забранено със закон.

а) Правомощията владение, ползване и разпореждане се упражняват от съответното юридическо лице чрез неговите органи за управление. Правото на собственост принадлежи на самото юридическо лице.

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Физическите лица осъществяват правото на собственост чрез упражняване правомощията владение, ползване и разпореждане.

ТЕМА N 19: ВЛАДЕНИЕ И ДЪРЖАНИЕ

Съгл. чл. 68, ал.1 ЗС владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. Могат да се изведат и двата характерни белега на владението: обективен и субективен.

Обективният признак е упражняването на фактическа власт върху вещта - упражнява пълна власт върху вещта, като изключва възможността други лица да въздействат върху нея.

Субективният признак е намерението на владелеца. Той трябва да държи вещта като своя.

Двата признака на владението трябва да съществуват едновременно, за да е налице владение.

Владението се характера и с други признаци:
* владението трябва да е постоянноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Частно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.