Бизнес право


Категория на документа: Право


Бизнес право

Държава-политическа организация на обществото
Територия-население-данъци-израз на публичната власт-право
Институциите изразяват интересите на държавата.

Бизнес право-комплекс от знания, които имат отношение към бизнеса и бизнес-търговската дейност.

Същност, предмет и източници на бизнес правото

Понятието бизнес право е сложно-съставно понятие.То е съвкупност от правни норми, които регулират обществени отношения във връзка с бизнеса.
Характерни особености на бизнес правото:
1.Учебна дисциплина, която съдържа правни норми, относно възникване на бизнес, осъществяване на бизнес, определяне на правни средства за дейности в бизнеса, а и за разрешаване на спорове при осъществяване на бизнеса.
2.Бизнес правото има комплексен характер и включва правни норми от различни отрасли на правната система и по-конкретно от публичното и частното пространство.
Правните норми могат да бъдат:
-от полза за Държавата-Публично право
-от полза за хората-Частно право

Правото в обективен смисъл е приведена в система съвкупност от правни норми, които регулират определен кръг обществени отношения.
Правната норма е единично правило за поведение, което съдържа характерните черти на обективното право.Всяка правна норма изразява волята на държавата.Създава се и се санкционира от компетентен държавен орган по предварително определен за това ред.
Съблюдаването на правната норма се осигурява чрез принудителната сила на Държавата.
Правното задължение е обвързаността на едно лице или на всички лица да спазват определено поведение.Правните норми на правната система образуват образуват вътрешно-правна система.Българската правна система включва следните отрасли:
1.Конституционно и държавно право.
2.Административно право и административен процес
3.Финансово право
4.Гражданско право
5.Търговско право
6.Трудово право
7.Наказателно право
8.Гражданско-процесуално право
9.Наказателно-процесуално право
10.Международно частно право
11.Международно публично право

Освен националната вътрешно-национална правна система, съществува Международна правна система.С развитието на отношения на държави в Европа, става необходимо намирането на правна форма за обединяването на такива.
Започва се със създаване на Европейска общност на въглищата и стоманата-25.06.1952г.-срок на действие 50г.Към момента от 01.12.2009г. влиза в сила договор за изменение на договора за Европейския съюз и на договора за създаване на Европейската общност.Този договор е известен като "Договор от Лисабон".Съгласно него:Вече няма общности, има само Европейски съюз.
Към момента в сила са:
1.Договор за ЕС
2.Договор за функционирането на ЕС
3.Харта на основните права на ЕС
4.Първично право на ЕС
Към момента има трети тип правна система.Това е правото на ЕС.То се характеризира с това, че се състои от правни норми, които се създават чрез два подхода:
-Национален, тъй като държавите членки запазват своя суверенитет
-Наднационален за създаване на правни норми, тъй като държавите членки на ЕС доброволно прехвърлят част от суверенитета си на ЕС.
За първи път с договор от Лисабон се определи правното положение на ЕС.
ЕС е правен субект-suigenerus- особен вид субект.Правото на ЕС като трети вид правна система е интегрирана в българската правна система, както и във всяка правна система на всяка друга държава-членка.Създават се правни норми, които по еднообразен начин уреждат отношенията за всички държави- членки на ЕС, а именно и за субектите на държавите членки.
Актовете на институциите на ЕС формират т.нар производно или вторично право, а те са регламенти, които имат директен ефект.
Директиви, които обвързват държавите членки само за посочения в тях резултат и решения, които са задължителни за посочените в тях адресати.
Бизнес правото като учебна дисциплина трябва да съдържа създаване на знания и умения относно правни норми и други правни средства за регулиране на общите отношения във връзка с бизнеса, а именно да се изследват правните норми от различните отрасли на правната система на международното право и на правото на ЕС.
Търговското право е отрасъл на българската правна система и е съвкупност от правни норми, които уреждат търговско-правни отношения.Предмет на търговското право са търговско-правните отношения, които са обществени отношения върху, които се въздейства с търговско-правни норми и други правни средства.Търговско-правните отношения са преди всичко имуществени отношения, които възникват между търговци или с участието им, но това са и свързани с тях лични неимуществени отношения.Фирмата е обект, а не субект на правото.Организационните правоотношения това са правните отношения един от участниците, от които е държавен орган.В този случай държавният субект нарежда, а другия изпълнява.
Търговец-Понятието търговец се определя в търговския закон и означава, че едно лице е търговец, когато по занятие извършва някоя от основните търговски сделки, изброени в чл. , ал.1 от търговския закон.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.