Бюджетно право


Категория на документа: Право


КУРСОВА РАБОТА
По: Финансово право
На тема:Бюджетно право
Изготвил: Христина Иванова Данаилова
Специалност:Право,II курс,фак.N 47 704

Бюджетното право обхваща нормите,които регулират отношенията,свързани с бюджета и неговата структура,със съставянето и изпълнението на бюджета.БП е неразделна част от ФП и разкрива всички негови белези.Спецификата на БП идва от особеностите на бюджета като основно звено на финансовата система.Към предмета на БП спадат отношенията,възникващи по повод на бюджетното планиране и прогнозиране,на разпределяне на приходите и разходите между републиканския бюджет,бюджетите на общините и другите самостоятелни бюджет,отношенията по съставянето иприемането,по изпълнението и отчета за изпълнението на бюджета.Восновата на БП стоят разпоредбите на Конституцията-чл.62,ал.2,чл.84,т.2,чл 106,чл.117,ал. 3,чл. 132а, ал. 5.Основните източници на БП са ЗУДБ,ЗОП,ЗСП и др.
Възникване на бюджетното право
Бюджетът е сравнително нова финансова категория.Той възниква по време на буржоазно-демократичната революция.Неговото възникване е свързано с три основни предпоставки:
-висока степен на развитие на стоково-паричните отношения;
-изграждане на централистична държава;
-установяване на парламентарна форма на държавно управление.
Феодализмът със своето затворено натурално стопанство,политическа разпокъсаност и абсолютна власт на суверена не е изпитвал потребност от институцията на бюджета.Във феодалната държава не се създава бюджет в съвременния смисъл на това понятие,не могат да се открият и такива организационни форми на държавни финанси,които да притежават основите черти на бюджетното стопанство.Невъзможността да възникнат такива форми са корени в икономическата и социалната структура на феодалната държава.По известната схема на феодалната йерархия начело е кралят като върховен сюзерен и държавен глава.Няма никакво разграничение между личното имущество на краля и държавното имущество.Държавното имущество в натурална и парична форма е изцяло слято с кралската собственост.
С доходите от своите владение кралят трябва да издържа не само своя двор,но и държавната администрация,армията и пр.или казано на съвременен език ,да посреща и всички публични разходи.Но кралската власт не може да налага и да събира данъци във феодалните владения на кралските васали без тяхното съгласие.Оттук и произходът и това е първоначалния смисъл на правилото "кралят не може да налага данъци без съгласието на данъкоплатците или на техните представители".В Англия това правило води началото си от 1215г.Върху идеята,че държавни приходи не могат да се събират без съгласието на тези,които ги плащат,се изгражда буржоазната правна теория за държавния бюджет.Авторитетния френски учен G.Jeze формулира като схема на възникването и развитието на бюджетното право трите основни принципа:
1.Изключителното право на представителите органи да гласуват държавните приходи;
2.Обсъждане и одобряване от прламента на публичните разходи;
3.Ежегодно съставяне и гласуване на приходите и разходите на държавата от представителните органи.
От английската парламентарна практика произлиза и назвнието "бюджет".На английски език "бюджет" означава кожена торба.Този термин първоначално се е употребявал за торбата,с която са донасяни в парламента материалите (документи,сметки) по обсъждане на държавните приходи и разходи.
По време на формирането на буржоазното бюджетно право и през началния етап от развитието му господства т.нар. договорна теория за бюджета.От основния принцип,според който "представителите на народа гласуват публичните приходи и разходи",се извежда идеята за договора.Бюджетът е договор ,по силата на който данъкоплатците упълномощават управляващите да разполагат с публичните финанси в граници и при условия,предварително и стриктно определени..Самото съгласие,което данъкоплатците дават за събиране на данъците е елемент на договора-това е съгласие за поемане на задължения за плащане на данъка.Принципът "всеки данък трябва да бъде съгласуван" има ясно изразен договорен смисъл.Не само народът,но и всеки гражданин,е носител на субективното бюджетно право,което се упражнява,когатосе дава съгласие да се посегне при определени условия и в определен размер върху доходи или имущества,предмет на чстна собственост.За да получат това съгласие на данъкоплатците и за да се сключи договорът,управляващите трябва да мотивират своето предложение,като посочат целите ,за които ще се разходват събраните средства-това е гласуването на публичните разходи.Договорната идевя с присъщото и равенство на партньорите в сделката поставя буржоазията наравно с управляващите-абсолютния монарх и феодалната аристокрация.Днес договорната теория за бюджетаизглежда примитивна като конструкция и твърде отдалечена по време.
В края на XIX в. се правят опити да се изгради модерна теория за бюджетното право като публично право и да се разгледар5 бюджетните правоощия като проява на държавния суверенитет.Бюджетното право отдавна вече е изградено като съставна част на публичното право.
Същност на бюджета
Съгласно чл.4 ЗУДБ държавния бюджет,бюджета на НС и бюджета на съдебната власт.Републиканският бюджет се състои от централен бюджет и от бюджети на държавните органи.Централният бюджет включва приходите,разходите,извършвани пряко от МС и делегираните от него права на министъра на финансите (чл.5,ал.1 ЗУДБ).
Френският автор П.Годме отбелязва:колкото и сложни да са операциите с държавни парични средства-те винаги се свеждат било към приходи,било към разходи от бюджета.
Едно от най-кратките и обобщени определения на бюджета е:систематичен опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за предстоящата,респ. текущата финансова година,утвърдени от парламента.Той е сложна финансово-икономическа категория и има следните характеристики:
-правна;
-финансово-техническа;
-социално-икономическа;
-военно-политическа.
Бюджетът се приуема от законодателния орган със закон.В теорията се дискутира дали той е закон или административен акт.Френският автор П.Годме го определя като"закон-условие" или "закон-правило".Неговото предназначение е главно да структурира и легитимира държавните разходи,които са задължителни за изпълнителните органи.Той има задължителен характер спрямо сумата на разходите и препоръчителен характер-спрямо величината на приходите.От финансово-техническа гледна точка бюджетът е обобщена финансова година.Финансово-техническата е видимата страна на бюджета,докато социално-икономическата е в голяма степен скрита.Бюджетът е първостепенен финансово-политически инструмент за преразпределение на значителна част от стойността на брутния вътрешен продукт в отраслов,териториален и в социален аспект.
Според други автори бюджетът е правно задължително предвиждане,разрешаване и уравновесяване на приходите и разходите на публичноправните тела за предстоящия финансов период.Неогавата природа е двояка: от една страна той е правно-политически акт,от друга е финансово-стопански акт,защото обхваща както реда и начина,така и естеството и предназначението на средствата,с които публичноправните тела осъществяват своята дейност.
Съгласно чл.84,т.2 Конст. НС приема държавния бюджет и отчита за изпълнението му.Член 87,ал 2 Конст. предвижда,че зконопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася отМС-следователно сега действащата Конст. изискваше изрично законова форма за бюджета.Във финансовоправната литература се приема,че държавния бюджет,гласуван от НС със закон,е общ (генерален) акт.Но от това следва,че бюджетътр е нормативен акт.
Източници на бюджетното право

- Конституцията - чл. 84 - посочва правомощията на народното събрание в сферата на бюджета. Най - важните са да приема бюджета и отчета за изпълнението му; чл.87 (2) - Законопроектът за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет.; чл.106 - Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет; организира стопанисването на държавното имущество; сключва, утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона.; чл.117 - Съдебната власт има самостоятелен бюджет.; чл.141 - (1) Общината има самостоятелен бюджет. (2) Постоянните финансови източници на общината се определят със закон. (3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон. (4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Общинският съвет определя размера на местните такси по ред, установен със закон. (5) Държавата чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините. И т.н.

- Закон за устройството на държавния бюджет (ДВ, бр. 67/1996 - посл. Ред. - ДВ, бр. 105/2005) - Между всички източници този закон има най - голямо значение - нарича се "органичен бюджетен закон", защото е постоянно действащ.
- Закон за общинските бюджети - ДВ, бр. 33/1998 - посл. Ред. ДВ, бр.98/2006 г.
- Ежегодният закон за бюджета - по принцип народното събрание може да приеме бюджета или със закон, или с решение. У нас - със закон. Бюджетът е съдържанието (цифри, проценти, числа, прогнози), а законът е формата - в него има няколко отделни правни норми - те са източници.
- Постановление на МС - добавя се към ежегодния Закон за бюджета. Законът се приема от НС, но то го дава на правителството да го изпълнява. Как МС вижда изпълнението на бюджета е заложено именно в това постановление.
- други източници - норми на отделни закони и подзаконови актове - ЗСВ, ЗМСМА и др.

Характеристика на бюджета
-От политическа гледна точка - той има важно политическо значение - представлява политически инструмент, чрез който управляващите насочват управлението в определена посока. Възможно е нещата да минат гладко. Ако опозицията вземе надмощно положение и не го подкрепи, той няма да бъде приет - това се приравнява на вот на недоверие.
-От икономическа гледна точка - представлява централизиран държавен паричен фонд. Той трябва да покрива непроизводствената сфера. Той се различава от децентрализираните финанси (по места, там, където се създават - данъци, такси, мита и т.н.) Проблемът, който възниква, е каква част от дохода да се изземва, за да отиде в бюджета (около 40 - 41 %).

-От юридическа гледна точка - белези:
- план - прогноза, предвиждане колко и какви приходи от националното стопанство да постъпят в бюджета. Той има задължителен характер - обвързва държавните органи, които ще го изпълняват. Бюджетът няма нормативен характер. Той действа, прилага се в рамките на една бюджетна година. Ако трябва да се каже към кой вид актове спада - това са общите ненормативни актове.
- бюджетът е финансов план - става въпрос за приходи и разходи, които имат паричен характер. Той се различава от останалите планове.
- годишен финансов план - от гледна точка на неговото времетраене
- основен финансов план - неговото значение спрямо останалите планове в държавата - те трябва да бъдат съгласувани с него, с неговите показатели
- единен финансов план - обединява всички останали бюджети в държаватаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бюджетно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.