Авторското право


Категория на документа: Право


ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

І. Гражданско правна защита

1.Основни искове
1.1. Иск за обезщетение на понесените вреди
Обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид и всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението. Съдът определя справедливо обезщетение, което трябва да въздейства възпиращо и предупредително на нарушителя и на останалите членове на обществото. Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, ищецът може да иска като обезщетение:
- от петстотин до сто хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда като се вземат предвид и приходите, получени вследствие на нарушението или
- равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри.
1.2. Иск за установяване факта на нарушението;
1.3. Иск за преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
1.4. Иск за изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите. Изземване може да се иска както по отношение на предмети, намиращи се на определено място, така и по отношение на предмети, намиращи се в търговската мрежа като цяло;
1.5. Иск за изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
1.6. Иск за разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.

2.Носители на правото на иск::
- Носителят на авторското право или сродни права;
- Лицето, на което е отстъпено изключителното право на използване на обекти на авторски и сродни права;
- Организациите за колективно управление на права - могат да предявяват искове и да искат мерки само по повод на права, които са им били поверени за управление, съответно - за защита;
- Професионалните защитни организации на правоносителите.

3. Пасивно легитимирани ответници по исковете по т.1:
- Физическото лице - нарушител/деликвент на авторско или сродно право;
- Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на права по този закон, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното.

4. Осигуряване на доказателства:
Когато ищецът е представил доказателства в подкрепа на исканията си, но е посочил и други доказателства от значение за решаване на делото, които се намират под контрола на ответника, съдът може по искане на ищеца да задължи ответника да представи тези доказателства, в т.ч. и да осигури възможност за запознаване с банкови, финансови и търговски документи, които се намират под негов контрол. Наличието на обстоятелствата, свързани с твърдяно нарушение, може да се установи и с представянето на доказателства за единично или еднократно неправомерно използване на закрилян обект.
Съдът може по искане на ищеца да задължи ответника или трето лице да предостави информация относно обстоятелства, които са от значение за решаване на делото, в т.ч. и имената и адресите на продуцентите, производителите, разпространителите, доставчиците и други лица, които са били преди това държатели на стоките или услугите, както и на предполагаемите разпространители на едро и дребно, информация за продуцираните, произведените, доставените, получените или поръчаните количества, както и средствата, получени за въпросните стоки или услуги.

5. Подсъдност - окръжните съдилища.

6. Обезпечителни мерки:
При нарушение на авторско право, сродно на него право или особено право, или когато има достатъчно данни да се смята, че такова нарушение ще се извърши или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът, по искане на носителя на съответното право или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може, без да уведоми лицето, по отношение на което се иска обезпечителната мярка за това, да допусне и някои от следните мерки:
6.1. Забрана за извършване на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно използване на произведение - може да бъде наложена и по отношение на трети лица, за които има достатъчно данни, че способстват за извършването на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно използване;
6.2. Изземване на екземплярите от произведението, за които се твърди, че са неправомерно възпроизведени, негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите, както и други доказателства от значение за доказване на нарушението;
6.3. Изземване от употреба или запечатване на оборудването, за което се твърди, че се използва или ще се използва за извършване на нарушения;
6.4. Запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушение.

ІІ. Наказателноправна защита (Престъпления против интелектуалната собственост)

1. Интелектуално пиратство - чл. 172а от Наказателния кодекс/НК на Република България
1.1. Състав на престъплението:
- Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право;
- Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители.
1.2. Квалифицирани състави на престъплението:
- Ако деянието е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици (и за двата основни състава);
- Когато деянието е в особено големи размери (за втория основен състав).
1.3. Наказания: лишаване от свобода и глоба.

Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Авторското право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.