Арбитражно споразумение - понятие, същност, съдържание и форма


Категория на документа: Право


Друг обичаен подход е уговарянето на процедура за доброволно уреждане на спора по взаимно споразумение между страните, включително чрез ползване посредничеството на различни организации за алтернативно разрешаване на спорове (т.нар. медиация или помирение).

В зависимост от националността на страните и от избраното приложимо право, в арбитражното споразумение могат да се включват уговорки относно: прилагане на особени процедурни правила; отказ от налагане на обезпечения за бъдещ иск; допустимост или забрана на частично решаване на спора; назначаване на специален представител (агент) с оглед получаване на кореспонденцията по делото; разпределяне на разноските, и др.
ФОРМУЛИРОВКА НА АРБИТРАЖНИТЕ КЛАУЗИ

След като посочих по-горе препоръчителните елементи, които да представляват част от арбитражното споразумение, нека разгледаме някои примери от практиката, които показват различни начини за формулировка на арбитражно споразумение като клауза от договор между две страни.

Най-лесният и опростен вариант, който може да бъде срещнат в търговски договор, би звучал по следния начин:
"Всички спорове, които произтичат от този договор или имат връзка с него, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в град София, България."

В посочения случай е упоменат единствено арбитражният съд, тоест само институцията, в която ще постъпи исковата молба в случай на спор. Всички останали особености ще се определят съобразно правилника на съответния арбитражен съд.

Втори вариант, който демонстрира малко по-подробно разписване на клауза е:
Всички спорове, породени от настоящия договор или които се отнасят до него, както и споровете за попълване на празнотите или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд в град София, България при Българската стопанска камара, съобразно неговия правилник."

В този пример освен задължителното посочване на арбитражния съд имаме и упоменаване на обхват на арбитражното споразумение. Последният пример е най-комплексен и дава представа за това как може да бъде формулирано подробно и добре структурирано арбитражно споразумение:
"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Национална асоциация "правна инициатива за местно самоуправление" в град София, България. Процедурата по арбитрирането следва да се проведе на английски език съобразно с процедурния правилник към Българска стопанска камара, а за приложимо право да се зачита правото по регистрация на контрагента по договора. Страните определят състав на арбитражната комисия от трима членове, като по време на заседанията на съда ще бъдат разглеждани само писмени доказателства без призоваването на свидетели."

Ако даден договор е прекалено комплексен и изисква още по-детайлното формулиране на арбитражното споразумение, то е най-добре да бъде изведено като анекс към договора и да представлява самостоятелен документ, със своите точно дефинирани клаузи и специфични изисквания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уговарянето на арбитраж трябва винаги да е съобразено с конкретния основен договор между страните, като се внимава арбитражното споразумение да съдържа минимално необходимите уговорки, без да се стига до прекалени подробности и специфика, които понякога дори биха затруднили неговото ефикасно прилагане. Изготвянето на точен и ясен текст по арбитражното споразумение още в преддоговорните отношения на страните им гарантира най-ефективно съвместно разрешаване на възникнали спорове и максимално задоволителното споразумение, до което могат да достигнат. Често пъти правилният избор на приложимо право и определянето на компетентен арбитражен съд би означавало за която и да е от страните да постигне и получи възможно най-справедливо и адекватно съдебно решение в случай на възникнали проблеми и казуси.

БИБЛИОГРАФИЯ
* Записки от лекционен курс по "Международен търговски арбитраж" към магистърска програма по МБО в Юридически факултет на Софийски университет "св. Климент Охридски";
* Авторски материали:
o Сталев Ж, "Арбитраж по частноправни спорове", София, 1997 г.
* Нормативни източници:
o Граждански процесуален кодекс
o Закон за международния търговски арбитраж
* Интернет връзки:
o http://www.uncitral.org/
o http://apv.bg/

??

??

??

??

"Арбитражното споразумение - понятие, същност, съдържание и форма"

Стилян Горанов Ф.№ 70029-М


Page 2 of 10

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Арбитражно споразумение - понятие, същност, съдържание и форма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.