Административно правосъдие


Категория на документа: Право


Въпр. 1 Понятие за административно правосъдие

Админ. Процес в широк смисъл е дейността по прилагане на административните норми. Административно правораздаване - действията по решаване на административни спорове със сила на присъдено нещо от правораздавателните органи.
Административните спорове подлежат на разглеждане само от съдилища. Изключение е наказателното постановление, което има сила на присъдено нещо.
Видове правораздаване на бълг. Право:
* Обжалване на незаконосъобразни действия
* обжалване и отмяна на съдебни решения
* налагане на наказания с наказателно постановление
* обжалване на административни наказания
* обжалване и отмяна на административни актове с предмет наказателни постановления.

Административно правосъдие - процес по разрешаване на споровете от съдилищата.

Административният процес включва производство по издаване на индивидуални административни актове, производство по обжалване на административни актове, касационно обжалване на съд. решения, административно обжалване на административни актове, издаване на общи административни актове, изпълнението на административни актове и съдебни решения.

Процесоалното право е обосновано от материалното право. Административното правораздаване се осъществява от съда и има всички белези на правораздаването:
* има правен спор
* страни по спора
* съдебния орган не е страна по спора
* правораздавателният орган решава спора самостоятелно и независимо.
* Спорът се решава със сила на присъдено нещо.

Типове административно правосъдие:

* административно правосъдие, което се осъществява от общи съдилища.
* Административно правосъдие, което се осъществява от специални съдилища.

История на административното правосъдие:

* 1879г. Се създават първите административни съдилища в Източна Румелия.
* След Съединението се създава система от граждански съдилища.
* Предвидени са административни юрисдикции
* върховната сметна палата осъществява административен контрол (обжалване на вътрешни служебни актове)
* 1912г с приемане на закона за административното правосъдие се създава административен съд. Създава се ВАС по френски образец.
* 1915г започват ограничения в статута на ВАС.

Административните актове са актове насочени към правни субекти извън администрацията.

Въпрос 2 Белези на административното правосъдие - правен спор и оспорване.

Правният спор е основен белег на административното правосъдие. Той е несъвпадане на волите на два правни субекта, несъвпадане на техните правни убеждения. Във административното правораздаване административно правният спор е разногласие относно законосъобразността на поведението на едната от страните в административния спор. Актът трябва да бъде издаден от компетентен орган, трябва да е спазена определена форма .
* Спор относно това извършено ли е административно нарушение
* Спор относно дължимо обезщетение
* Спор относно нищожността, правилността и недопустимостта и обосноваността на съдебните решения.
* Спор по възобновяване на административните производства
* Административният орган едностранно предизвиква правните последици
* Съдът не може да отмени решение по нецелесъобразност
* С пренасянето на административноправния спор пред съда, страните по този спор стават равнопоставени.

Основни белези, които определят един спор като административно правен:
* Спорът е правенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно правосъдие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.