Административно право и процес


Категория на документа: Право
Административно право-13.02.1996 г.
ИЗПИТ-11.03.2006 г.

У4бник-административно право и администативен процес-Кино Лазаров

Тема 14
-кьм последниа вьпрос-Административна принуда пониатие и видове:

Принцип на реципрочността(пропорционалност)т.е.-това което се отнема трябва да е сьответно на онова което е нарушено.
Административнопроцесуална принуда-освен трите основни вида мерки административната принуда:
-превантивни
-преостановителни
-вчзстановителни
практиката познава мерки за административна процесуална принуда.Това са мерки,които осигуряват правилно протичането на административния прозцес.Те не се определят по вид,а зависят от конктните поцесуални действиая,които осигуряват.Най-чсто се прилага задьржане в поделението на МВР,смята се че тази мярка осигурява всички форми на остаовяване на административно нарушение и извеждането и задьржането,като и другите доказателствени средства,а производството ще се осигурят, когато е на лице заподозрение.
Най-ефективната форма на административния принцип е административното наказание .То е неблагоприатна правна последица от материален,орален или личен характер,налагана по административен ред,като санкция за извеждане,на административното нарушение.
В теорията се приема отделен вид принудителна мярка сварзана с принудително изпанение.Тя се нарича ост-глобално изпалнението.Спори се какво точно е правната природа -дали е принудителна мярка или административно наказание.Така по смисьла от закона се налагат глоби на даржавни органи,които не изпьлняват разпоредби. На закона свьрзани с осигуряване на административното производство перд ВАС(висшиа административен сьд) с преписките по делата и в ЗАП и в ЗАН сьставят специални разпоредби за принудително изпьлнение в саоветната област.
Принудиделните административни мерки не са административни наказания по следните причини:
1)те се прилагат с индивидуални административни актове,а административните наказани се налагат с наказателни постановления
2)принудителните административни мерки са насочени кам бьдещтите сьбития,а наказанията кьм минали сабития
3)принудителните административни мерки могат да се успорват по административен ред,а наказателните постановления само по садебен ред
4)принудителните мерки могат да се прилагат на ред с наказанията без да е нау6 принципа на наказателното право(нон бис ин иден-озн-не 2 пати за 1 нещо).

Тема-14
Административо наказване

Матeриално-правните норми които изучаваме отговарят на вапросте-кой? и какво?
Кодекса е най-сложния закон.Кьдето има кодекси почти няма други закони.
Административното нказване е институт който изучава нарушушенията в уостановените правил.Всеки закон заваршва адмиистративно наказателни разпордби.За разлика от престьпленията и наказанията при административното наказване няма определени састави на административното нарушение.Използва се ощата формулировка.Административните нарушения са нарушения с оглед на конкретния случай.Според 4л.6 от ЗАМ административното нарушение е деяние(действие или бездействие),което нарушава установения ред на даржавното нарушение.
Извода е-виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание,налагано по адмистративен ред.Административното наушение има 2 страни:

-обективна-тя се отнася до засегнатата ценност или право и се изразява в степента на обществена опастност.Колкото по голяма е ценността за общесвото и колкото по-често тя бива засягана толова по-висока е степента на обсщетвена опастност

-субективна-тя се изразява в отношението на дееца кам извьршеното от него деание.Отношението трябва да бьде виновно.Без вина няма административно нарушние.Вината може да е като умисьл или непредпазливост.Непрепазливостта се проявява като небрежнот.
При накзанията престяпленията са умишлени,а при административните рядко са умишлени.В административното прао няма неизвестен извьршител-4л.6.

Административно наказателната отговорност е лична.Изключение прави административно наказателната отговорност за юридически лица,които могат да бадат санкционирани с глби.Админстративнонаказателни са лица над 18 години,които са и в административно нарушение. В условие на вмеяемост.Изключение от тази общта админидтративна отговорност се прави за непьлнолетни лица при условие,че те разбират значението на поведението си.

Административно-правни органи отговварят на вапросите-..............?................?
Това са рьководителите на централните ведомства без ранг на министри. Адмнаказващите органи изд.наказателното пост.Зада се стиг.до изд.на тожа пост. Следжа да сездаде акт с които се ст изжар.ару6.Акто састажители бижат-органите на мвр и служ на дарж и мест,администразиа които по силата наподзак.актоже е вазложено саст.на актоже.
Адмистративнито наказание е онази благоприатна правна пследица,която сьответства на изваршеното нарушени и се налага с цел да предопреди и вьзпита нарушителя и други членове на обществото кам спазване на установеня правилник.Вида и размера на наказанието се определя според харктера на нарушението и наказанието може да се измени при правораздавателния надзор вьрху него.Чл.13 от ЗАМ определя видовете администативни наказаня.

Освен в ЗАМ административните наказания се определят и в спецални закони,като в указа за дребното холиганство предлага задьржане под стража в МВР.

Закона за ветеринарно админстративна дейност-тук санкцята е конфискуване на животното.

Закона за движение по пьтищата-преди изменениата можеше да се отнема свидетелството,за управление.

Закона за опазване на околната среда-санкциите са големи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право и процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.