Административно право


Категория на документа: Право46. Административноправен контрол на публично-частното партньорство концесии

1. Публично-частно партньорство (ПЧП)
Закон за публично-частното партньорство, правилник за прилагането му и наредба за условията и реда за публичното и частно партньорство. Опр - чл.3 от закона, ПЧП е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори от едната страна и един или повече частни партньори от др страна за извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете при партньорите. Не са ПЧП концесиите и обществените поръчки.
2. Същност
Съвместна дейност между публичния и частния партньор за обслужване на обществени интереси. Този предмет на взаимоотношенията е специфичен за договора, той обективизра съгласуваната воля на двете страни да си сътрудничат за извършването на дейност с обществен интерес. Такава по смисъла на закона е дейността за предоставяне на услуги от обществен интерес.
3. Страни
публичен партньор
- министрите и ръководителите на ведомства, кметовете на общини, д-вни и ПП организации, капиталово производство. Избира се при спазване на процедурите от закона за обществените поръчки, трябва да се осигури финансирането за проекта, права върху д-вни или общински имоти и др.
частен партньор
- трябва да се осигури финансирането за проекта
4. Органи
ДПЧП - общински и държавен съвет , МС одобрява националната програма за ПЧП и оперативният план за всеки програмен период, предложение се прави от министъра на финансите; не може да се реализира проект ако той не е включен в проект на оперативния план.
Решения свързани с процедурата за избор на частен партньор по реда от закона за обществените поръчки. Жалба може да се подаде до комисията за защита на конкуренцията, но решението и не е окончателно и може да се оспори пред ВАС.
Контрол се осъществява от Сметната палата и от агенцията за финансова инспекция.
5. Концесии
Правната уредба включва КРБ, ЗК, ППЗК, наредбите на съответните общински съвети и др. чл.2 от ЗК - концесията е правна експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес предоставено от концедент на капиталовото търговско дружество наричано концесионер срещу задължението на концесионера да изгради и управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. 3 вида концесии:
- Строителство - изграждане на обекта на концесията и неговото поддържане, концедента не предоставя финансова подкрепа, концесионера има право да експлоатира обекта
- Услуга - има за предмет управлението на услуга от обществен интерес, възнаграждението на концесионера е от експлоатирането на обекта, например сметосъбиране и извозване
- Добив - експлоатация на природни богатства, извършва се със средства на концесионера
Според собствеността върху обекта:
- Държавни
- Общински
- Обществени - собственост на публ-пр организация
- Съвместни - собственост на д-вата, на една или повече общини и на една или повече организации
Страни по концесията - концедент (МС, ОС, публично-пр организация) и концесионер (лице, на което чрез договор за концесия се предоставя концесията)
Етапи на избор на концесионер:
- Предварителни действия и предложения - извършва се от съответния министър
- Провеждане на открита процедура при която всеки може да подаде оферта
- Изготвя се решение за изготвяне на концесионер
- Сключва се договор
МС поддържа национален концесионен регистър, който е публичен. Решението на органите по закона за концесиите, защита на конкуренцията. Решението може да бъде оспорено пред ВАС. Контрол за спазване на закона осъществява сметната палата и агенцията за д-вната финансова инспекция.
6. Обществени поръчки - ЗОП, подзаконови нормативни актове
Правна възможност, чрез която доставката на стока, извършването на услуга или строителството на сгради се възлага на избран изпълнител. Обектите на обществена поръчка са доставките на стоки, услуги и строителство.държавният орган, който осъществява обществената политика е министърът на икономиката, енергетиката и туризма и агенцията по обществени поръчки. Агенцията се управлява от изпълнителен директор, страните в обществената поръчка са възложител (президентът, омбудсманът, консулските представителства и др. от чл.7 от ЗОП) и изпълнител (субект, който е предложил най-добри условия за изпълнението на поръчката). Процедури - открита процедура , ограничена състезателен диалог и процедурите на договаряне. Провежда се от комисия възложена от възложителя, тр да е включен поне един юрист. Това са процедурите и чрез които се избира ПЧП. Накрая се сключва договор. Не е окончателно решението, обжалва се пред ВАС.
Контрол по изпълнението на ЗОП - Сметната палата и агенцията за държавните и финансови поръчки.
Риска за концесионера е че не получава опр сума, а е предвидено, че ще получава определени приходи.
ПЧП риска за частният партньор е най-голям, там не е предвидено получаване на конкретна сума, а може партньора да го подпомогне.

Управление на културата, спорта и туризма

Органите за закрила са определени в ЗЗРК. По смисъла на този закон култура е дейността, проучването, разпространението и опазването на културните ценности. К ценност е материално или нематериално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за обществото и има научна и културна стойност за обществото. Органи с правомощия по упр на културата - министърът на културата (провежда политика за развитие на културата). Обществени съвети и комисии, българските културни институти от чужбина. Общинския съвет може да приема решение за финансиране на културни институти, творчески проекти и др.

Управление на спорта
ЗФВС, правилник за прилагането му и др ПНА. Държавни органи - МС, НС (приема националната стратегия за развитие на спорта, гласува средствата за спорта), министърът на младежта и спорта (ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика), спортните организации (юридически лица, осъществяват тренировъчната, състезателната и организационноадм дейност), спортни федерации (спортни клубове, федерации и националните спортни организации).
Спортните федерации обединяват няколко спортни клуба. Нац спортни клуба са обединители. Лицензират се от министъра, само получилите лиценз могат да получават спонсорство.

Управление на туризма
ЗТ, туристически дейности са туроператорската и туристическата агентска дейност, хотелиерството, ресторантьорството, предоставянето на туристически услуги. Органи за управление - МС (национална стратегия), министърът на икономиката, енергетиката и туризма (контролира изпълнението на националната стратегия, подготвя и изпълнява националната маркетингова стратегия за туризма, правомощията са изброени в чл.6 от ЗТ), национален съвет по туризъм (консултативен орган към министъра за осъществяване на комуникация), областен управител, общинския кмет (категоризиране на туристическите обекти, категорията на туристическите обекти, предлага определяне на данъка).
Подялба на туристически район - организации управляват дадения район, те са недържавни, доброволни организации, които извършват съвместна дейност. Участват и много туристически сдружения. Контролни функции има министърът, комисията за защита на потребителите, кметовете, областните управители, председателят на държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Управление на транспорта, пътищата и съобщениятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.