Административно право


Категория на документа: Право



Съдебната дейност няма този творчески характер. Тя разрешава правни спорове.

Съдът винаги действа след сезиране, тоест след подаване на иск в гражданското производство, внасяне на обвинителен акт в наказателното производство, и на жалба в административния процес. Съдът не може сам да се самосезира.

Съдебните решения и присъди, винаги са строго индивидуализирани.

Винаги съдебните актове са свързани с действия, които са извършили в миналото. Извършени престъплениия, осъществена гражданскоправна сделка, отказ за издаване на административен индивидуален акт. Ето защо съдебната дейност е обърната назад към миналото.

4. Изпълнителната дейност е нопсредственосвързана с практическото реализиране на правата и законните интереси на гражданите

Например правото на образование, провъзгласено в Конституцията, се реализира чрез разкриването и функционирането на учебни заведения, което остава с административни актове.

5. Изпълнителната дейност е присъща на органите на изпълнителната власт. По принцип, именно чрез техните актове и юридически действия, тя се реализира. Изпълнителна дейност в отделни случаи с оглед на управленска технология, специфични съображения, обществен интерес и пр., може да се развива и от други органи. Така например, такива актове могат да приемат в посочения от Конституцията случаи, катоЧлен84, т.8-т.11:

- за избиране ръководителите на БНБ

- за даване на съгласие за сключване на договори за държавни заеми и т.н.

Изпълнителни действия могат да се развият и от президента на страната. Те са посочени в член 98 т.3, 8, 9 и следващите. Изпълнителна дейност по изключение се развива и от съдилищата. Така например член 6 от Семейния кодекс посочва, че по изключение, ако важни причини налагат това, брак може да се сключи и от лице навършило 16 години, с разрешение на Районния съд по постоянния адрес на лицето.

6.Изпълнителната дейност, подлежи на административен и съдебен контрол. Актовете на органите на изпълнителната власт, могат да се оспорват по административен ред, пред непосредствено по-горе стоящия административен орган. Актовете могат да се оспорят и по съдебен ред пред Административния съд или ВАС в зависимост от автора на акта.

2.Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност на органите на изпълнителанта власт

Осъществяването на изпълнителната дейност е правно нормативно регулирано.

Юридическта регламентация се съдържа в съответни законови текстове. Именно те определят кръга на правомощията на органа и процедурите на неговото функциониране. Налице са два подхода при правната уредба на функционирането на административните органи.

В едни случаи законодателят е предоставил възможността на административния орган, самостоятелно да реши дали да действа, как да действа и кога да действа. В случая говорим за оперативна самостоятелност,определена като дискреционна власт в западната литература. Тази възможност я определяме като оперативна самостоятелност, защото органът самостоятелно решава дали да действа оперативно, начинът на действието и времето в конкретен план на действията му. В случая законодателят се е предоверил на органа считайки, че той ще намери законосъобразното и най-целесъобразното действие в предвидени от закона рамки. В други случаи такава възможност липсва.

Правната технология за оперативната самостоятелност е употребата на общи правни понятия, които създават юридическата среда за самостоятелно решаване от страна на органи, дали изобщо да действа, с какви средства и в кой момент.

Например:При необходимост, полицейският орган може да употреби оръжие /при необходимост/. В случая сам решава дали съществува необходимост. Във връзка с метеорологичната обстановка може да се обяви червена зона, дали условие има за това, ще прецени областния управител. При опасност от разпространението на шап по свините, кметът и областният управител могат да обявят забрана за движението на свине. В случая дали да се обяви забрана, кога и в какви пространствени граници, ще реши кметът и областния управител. Полицейският орган може да прецени и да издаде, разрешение за правоносене на лично оръжие.

В други случаи, законодателят е уредил стриктно юридическото поведение на органа на изпълнителната власт. Той не е предоставил възможност за никакви самостоятелна преценка на административния орган. Органът на изпълнителната власт може да действа само по един начин и този начин е строго предписан от закона. В този случай говори за обвързана компетентност.

Ето защо законодателят е изключил юридически възможността за самостоятелност на действията на органа. Последният може да действа само по един начин и този начин е стриктно предписан от Закона.

Например:Полицейският орган не може да откаже издаването на лична карта и личен задграничен паспорт, ако са налице всички законови предпоставки.

Отнасянето на един акт, дали е издаден в условията на оперативна самостоятелност или на обвързана компетентност има съществено, практическо значение. При положение, че актът или отказът за издаването му е направен в условията на оперативна самостоятелност, може да се оспори, само по административен ред, пред непосредствено по-горе стоящия административен орган. В случая съдебния контрол е недопустим. Пред съда не може да се оспори, административен акт или отказът да се издаде такъв, издаден в условията на оперативна самостоятелност.

Например:Отказът за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, не може да се оспори пред Административния съд. Той може да се обжалва пред по-горе стоящия полицейски орган.

Друга е юридическата ситуация при актовете или отказите за издаването им при условията на обвързана компетентност. Те могат да бъдат оспорени по два способа:

- Единият от тях е оспорване по административен ред пред по-горе стоящия административен орган;

- А другият е оспораване през Административния съд;




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.