Административно право


Категория на документа: Право25.Административна принуда. Принудителни административни мерки.Правни средства за обезпечаване на законността им.

ВИЖ гл. 17 на АПК

26. Административен контрол, про друго веичащ от вътрешноустройственото йерархическо положение на органите.

Административният контрол може да се упражни в резултат на упражняването на контролни функции от непосредствено по-горестоящият орган в съответното ведомство или от специално формирани контролни органи (инспекции) в др. ведомство.

В тези случаи говорим за вътрешно или външно ведомствен контрол.

Административен контрол ще се упражни и във връзка с оспорването на АА по административен ред при условията и реда на АПК. Когато говорим за вътрешноведомствен административен контрол следва да посочим, че той има административен характер, осъществява се от административен орган, върху административен орган и по административен ред. Не е необходимо специално оправомощававане на контролиращия орган. Възможността да упражнява контролни функции е част и произтича от неговото място в йерархическата структура на съответния административен апарат.

Министърът на образованието не е необходимо да бъде специално оправомощен да контролира дейността на учебните заведения във ведомството на МОН.

Точно обратното е при външноведмоствения контрол, защото едни органи влизат в друго ведомство е необходимо специално, различно оправомощаване: пр. Закона за движение по пътищата посочва, че органите на МВР - Пътна полиция - към МВР могат да проверяват спазването на съответните правила от всички ведомства.

Вътрешноведомственият контрол е контрол за законосъобразност и целесъобразност. Министърът на здравеопазването може да провери не само спазването на съответната нормативна база за учетност на лекарствата в болнично заведение, но и чистотата, окрасата, озеленяването и т.н.

Предмет на външно ведомствения контрол може да бъде само законосъобразността на издадения акт. Ето защо ще са и различни последиците при установяването на съответните нарушения.

При вътрешноведомствения контрол контролиращият орган може да отмени незаконосъобразен юридически акт на по-долустоящия орган.

При външно ведомствения контрол, контролиращият орган може само да сезира горестоящия орган на контролирания орган, но не да отнеме неговите актове.

Различно е положението и при отговорността. При вътрешноведомствения контрол е типична дисциплинарната отговорност. Тя ще се реализира за лицата, работещи при трудово правоотношение по реда на кодекса на труда, а за държавните служители по реда на закона за държавния служител.

При външноведомствения контрол отговорността ще е административно-наказателна.

27. Специализиранвъншноведомственадминистративенконтрол.

28. Правноположениенаомбудсмана.

29. Правораздавателен и прокурорскинадзорвърхуизпълнителнатадейност.

30. Юридическаотговорностзанезаконосъобразнидеяния в областтанаадминистрацията.Административно - наказателнаотговорност.

31. Административнонарушение. Обективен и субективенсъстав.

32. Административно - наказателноотговорнилица.

33. Административнинаказания. Видове. Определяненаадминистративнитенаказания.

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.