Административно право


Категория на документа: Право


- съответствие с целта на Закона

Отсъствието на едно или няколко от тези нормативни изисквания прави актът незаконосъобразен. Ето защо той няма да има желаният правен ефект. Достатъчно е да липсва едно единствено изискване, в резултат, на което актът ще бъде незаконосъобразен.

Следва да правим разлика, между незаконосъобразност и нецелесъобразност. При незаконосъобразността имаме пряко нарушение на правните разпоредби, в смисъл че са нарушени някои от посочените изисквания.

Различно е положението при нецелесъобразността. Нецелесъобразен е административен акт издаден при неправилно упражняване на оперативната самостоятелност, тоест актът не е навременен, неефикасен, неефективен и т.н. един акт може да бъде законосъобразност, но нецелесъобразен. И обратно: да бъде целесъобразен, но незако

Кметът на Общината издава акта през месец Май, да се почисти снега в Бургас - нецелесъобразен.

Кметът има установен бюджет, за представителни разходи - 5000 лв, делегация от Япония - 10 000 лева, целесъобразно, но е незаконосъобразност.

АПК, посочи нова категория субекти и разшири кръгът на субектите. В параграф 1 т.2 на Допълнителните разпоредби, се посочи че това е Юридическо лице или Сдружение на Юридически или Физически лица, което е организационно обособено по силата на Закон.

Пример: Студентски съвети

В административнотопроцесуално право, активна и пасивна процесуална легитимация, притежават не само Юридическите лица, което е типично за гражданското право.

Липсата на едно от условията ние определяме още като порок или дефект на акта. Интензивността на нарушаването на законността, може да бъде различно. В някои случаи, тя е по-слаба, ето защо чрез отстраняването на съответния дефект, актът ще стане законосъобразен.

Пример: Законов акт е изисквал издаването на даден подзаконов нормативен акт, да стане вземането на предварително мнение на друг административен орган. Актът е издаден без да е получил предварителното мнение. Ето защо е налице отсъствие на изискването, което е установено като административнопроизводствено право. В случая, актът ще стане законосъобразен, ако второто ведомство /орган/, даде допълнително своето становище. В друг случай обаче нарушението ще засегне по-силно установената законност и няма да бъде възможно да се отстрани този порок и по този начин, актът да бъде оздравен /саниран/.

Например: Кметът на Общината издава Заповед за прекратяване на брака, след негово сключване.

В този случай желаната правна последица, може да се отстрани само по един начин, тоест чрез издаването на нов акт, който да отговаря на всички установени изисквания. Член.146 от АПК. Наизуст!

С оглед на интензивността на порока, отсъствието на едно от изискванията, ние различаваме нищожни и унищожаеми административни актове. При нищожността, засягането на установения правен ред ще бъде радикално. В случая нормите за издаването и съдържанието на акта, ще бъдат такива, че нарушението не може да се отстрани. В тези случаи ще бъдат засегнати основите на действащия правопорядък.

Министъра на здравеопазването издава Разрешение на ловно оръжие -липса на компетентност

В случаите, когато нарушаването на законността е по-слабо, сме изправени пред унищожаемост. Именно поради това, може да се отстрани, нередовността като се санира по този начин акт.

В административното право не съществуват точно дефинирани критерии за различаване на нищожността от унищожаемостта. Този критерий, а именно степента на засягането на установения правопорядък и каква е тази степен, следва да се установява с юридически анализ на съответния акт. Не такова е положението, различно е положението в Гражданското право. В член 26 и следващите от ЗЗД, формулират критериите за двете форми на недействителност на договорите. Нищожни са договорите, които противоречат на Закона или го заобикалят, както й договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите, върху неоткритите наследвства. Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет. Пример: Парцел на Луната. Договорите, при които липсва съгласие, предписана от Закона форма, основание, както и привидните договори.

Член 27 се формулират основанията за унищожаемост. Унищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключените от техен представител, без спазване на изискваинята за тях, както и договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда.

21. Нищожност на административните актове.

При нищожните АА е налице радикално нарушение на правопорядъка. Ето защо те не пораждат желаните правни последици. По този начин тези актове представляват една нула в правната действителност. Нищожният акт притежава сериозен дефект. Ето защо чрез неговото премахване на дефекта не може да се оздрави за да може АА да стане законообразен.
ПРИМЕР: Издадената книжка за правоуправление на МПС от Областния управител не може да стане законосъобразна чрез промяна на актове. Необходимо е да се издаде нова книжка от компетентния орган. Ето защо за да се породят очакваните правни последици е нужно да се издаде нов акт. Тъй като не е породил желаните правни последици не е необходимо да се отменя нищожният акт, защото няма какво да се отменя. Може да се поиска от автора на акта, от по-горестоящия Административния Орган или от съда да обявят нищожността на акта. Това е нужно единствено с оглед на правната сигурност за адресата на акта. По този начин той ще бъде осигурен, че няма да има някакви тълкувания от действието на акта. Обявяването на нищожността или по-точно искането за обявяване на нищожността не е обвързано със срокове, то е без ограничение за времето. Обявяването може да стане от съда и без това да е поставено при оспорване за отмяна. Това може да стане даже в касационното производство.

22. Унищожаемост на административните актове.

При унищожаемите АА е налице по-слабо засягане на правопорядъка. Привидно те са законосъобразни и поради тази причина са пороодили желаните правни последици. От момента на тяхното издаване са възникнали желаните правни резултати.
ПР: утвърден е план и е издадено строително разреше ние за изграждане на постройка в нарушение на строителните норми. Съседът обаче оспорва. В случая тук не е накърнена закоността радикално, актът е породил правните последици. Ето защо той ще трябва да бъде отменен т.е. да се заличат правните резултати, които са възникнали. За разлика от нищожния АА тук говорим за отмяна. Тази отмяна може да стане по инициатива на заинтересовано лице или от горестоящия административен орган. Отмяната може да се установи при сезиране на непосредствено по-горестоящия административен орган или от административния съд.ь
За разлика от обявяването на нищожността, отмяната, т.е. искането за отмяна може да се предяви само в законоустановения 14-дневен срок.
Това мове да стане по оспорване по административен или съдебен ред.
При оспорването пред Административния Съд, първоинстанционният съд ще провери служебно дали са налице всички изисквания за законност, независимо какво е посочено в искането. Обратно, при касационно обжалване, касационната инстанция (ВАС) ще обсъди само касационните основания, посочени в касационната жалба. Обикновено до нищожност води издаването на акта при липса на компетентност, докато неспазването на формата, същественото нарушение на административнопроизводствените правила, противоречието с материално-правните разпоредби и несъответствието с целта на закона ще имат за резултат унищожаемост. Това е обикновената практика. Конкретният анализ може да ни доведе до извода, че в някои случаи неспазването на установената форма или наршаването на процедурата ще имат за резултат нищожност на акта.

23. Изпълнение на административноправни задължения.
ВИЖ гл. 17 на АПКСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.