Административно право


Категория на документа: Право


Например: Действието на постановлението за изпълнението на Държавния бюджет за 2013 година, преустанови действието си на 31.12.2013 година.

Възможно е един акт да породи правни последици след определен срок. Този срок обикновено се дава, за да се даде възможност на адресатите да се запознаят с него.

3. Действие по отношение на лицата. По начало,Индивидуалните административни актовепораждат правни последици, за точно дефинирано лице. Нормативните административни актове пораждат действие спрямо всички лица, намиращи се на територията на страната.

Например: Правилникът за движението по пътищата, задължава еднакво водачите на Моторни превозни средства, независимо каква е регистрацията на Моторното превозно средство и с каква националност е.

20. Условиязазаконосъобразностнаадминистративнитеактове.

За да породят желаните правни последици, административните актове, следва да отговарят на определени условия, които действат кумулативно/всичките заедно/.Те са формулирани като правни основания за оспорване в чл.146 от АПК. /Наизуст /

1. Актът да бъде издаден от компетентен орган, това означава органът да бъде овластен. Компетентността е четири вида:

А. Материалната компетентност е свързана с кръг от дела, с които е овластен съответния орган. Говорим в случая за предметна компетентност.

Например: Министърът на здравеопазването може да издава актове, единствено в областта на здравеопазването.

Б. Времева компетентност - актът може да бъде издаден само, когато лицето изпълнява своите функционални задължения. Областният управител може да издава актове, в периода от назначаването до освобождаването му.

В. Териториалнатакомпетнтностопределя пространствените предели, в които може да действа юридически валидно органа. Например Кметът е компетентен да издава заповеди, които имат действия единствено в рамките на Общината.

Г.Персоналната компетентностопределя точно кое длъжностно лице е овластено да формулира съответния акт.

2. Актът да бъде издаден в съответната форма - за административните актове не се изискват нотариална форма, но в голям брой случаи са посочени реквизитите, които трябва да бъдат налице в административния акт.

3. Актът да бъде издаден при спазване на административнопроизводствените правила, тоест законосъобразност по процедура. В редица случаи се изисква за производството по издаването на акта, да бъдат информирани заинтересованите лица, актът да бъде съгласуван с друго ведомство или друг орган, да се получи мнението на друг орган предварително и т.н.

4. В съответствие с материалноправните разпоредби - това означава, актът да бъде строго съобразен по предметното си съдържание с действащите нормативни разпоредби. Например - Заповедта за назначаване на държавен служител/лице да бъде в съответствие, с изискването за образование, професионален стаж и т.н.

5. Административният акт да бъде в съответствие с целта на Закона.
Изводи:Държавната агенция към Министерския съвет

Държавната комисия - към Министерския съвет или към министри
Изпълнителната агенция - към министри
Посочете кои са НАА - постановлени на МС, заповед за начначаване на Държавен служител, Решение
Разпореждане, Правилник и Заповед за уволнение
ОАА има: еднократно действие, многократно действие, повтарящо се действие

21. Недействителност на административните актове. Понятие. Видове. Критерий за разграничаване на нищожните и унищожаемите актове.

За да породи желаните правни последици, административният акт трябва да отговаря на пет условия. Те са

- да бъде издаден от компетентен орган -

- спазване на установената форма

- спазване на административнопроизводствените правила /процедура/

- свързано с материално-правните разпоредби, законосъобразност по същество
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.