Административно право


Категория на документа: ПравоИзводи:Индивидуалният административен акт е едноктратно правно действие + точно конкретизиран адресат;

Общите административни актове - еднократно действие и неопределен брой адресати;

Нормативните административни актове - многократно действие + неограничен и неопределен брой адресати.

Примери за Нормативните административни актове: Постановление на Министерски съвет, Правилник, Наредба, Инструкция и т.н.

2. В зависимост, от това, дали се създават преимуществено задължения или преимуществено права се разделят на две групи:

А. Задължаващи - с тях се създават преимуществено задължения. Дължимата престация може да се изразява:

- да се даде нещо dare. Пример:Да се изплати данък, да се плати такса;

- да се направи нещо faсеre. Пример:Да се представи колата за преглед, Да се свали незаконно построена реклама;

- да не се прави нещо nonfacere.

Именно тези актове подлежат на изпълнение. Именно при тях е възможно при неизпълнението на задълженията или лошо изпълнение да се предприеме принудително изпълнение.

Б. Облагоприятстващите актове - с тях се създават преимуществено права. Най-типичната правнотехническа форма са разрешенията. С тях органът вдига по отношение на конкретен адресат една обща съществуваща възбрана.

Например: Разрешава се износа на продукция, с двойно предназначение.

3. Друга класификация може да се направи с оглед юридическата интензивност.

- удостоверителни актове, които удостоверяват определено състояние.

Например:Уверение, че лицето е студент; Уверение, че лицето е гражданин на Република България;

- констативни - установителин актове. Административно-наказателното производство започва с акт на Административно нарушение;

- декларативни - с тях се декларира наличието на фактически обстоятелства и се прилага правна норма.

Например с Решението за отпускане на пенсия се установява, че е налице изискуемият стаж и възраст и се определя размера й.

- актове разпореждания, които са същински административни актове, защото съдържат разпореждания.

Например: Заповед за заминаване в задгранична командировка.

19. Действиенаадминистративнитеактове.

Действието на административните актове, се разглежда по отношение на територията, на времето и по отношението на лицата.

1. По отношение на територията, правните предели на действието на административния акт се определят от пространствените предели на правомощията на органа на изпълнителната власт. Така например, актовете на МС ще пораждат правни последици, върху територията на цялата страна, а тази на областния управител, върху територията на съответната област.

2. Действие по отношение на времето - това зависи от характера на Административния акт. Индивидуалните актове действат от момента на тяхното издаване и прекратяват действието си с тяхното изпълнение или изтичането на срока им, както и с изчезване на предмета им. Например: Налице е заповед за премахване на незаконен строеж, но той се самосрути.

Нормативните административни актове, влизат в сила три дни след тяхното издаване, тоест след тяхното обнародване в Държавен вестник, освен ако в тях е отбелязано друго. Възможно е нормативният акт да е издаден с определен срок.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.