Административно правни основи на социалната сфера "Социално подпомагане по отношение на децата"


Категория на документа: Право


Технически университет - Варна

Катедра: "Социални и правни науки "

Административно правни основи на социалната сфера
"Социално подпомагане по отношение на децата"

Студент: Мария-Вангелия Колева Преподавател:(доц.Петрова)
Специалност: Социален мениджмънд
Курс:2 Фак.№ 51252117
гр.Варна
2014г.

1.Съдържание на социалното подпомагане.
2. Форми на социалното подпомагане.
3.Обекти на социално подпомага.не.
4.Органи на социално подпомагане.
5. Социално подпомагане по отношение на децата.
6. Използвана литература

Същност на социално подпомагане :

Социалното подпомагане е вид предоставяне на помощи във формата на пари, натура или оказване на услуги за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата и семействата, когато това не може да стане , чрез техния труд или притежаваното имущество.Право на социално подпомагане имат български граждани, семейства и съжителстващите лица, които поради здравословни , възрастови и социални , независещи от тях причини , не могат сами или с помощта на хората , задължени по закон да задоволяеват основните им жизнени потребности.

Форми на социално подпомагане :

Формите на социално подпомагане са три :
1) месечни
2) целеви
3) еднократни

месечни - право имат лицата или семействата , чиито доход за предходния месец е по - малък от определения дефиренциран минимален доход. За основа при определяне на размера на диференцирания минимален доход , служи гарантирания минимален доход. Този доход се определя от Министерски съвет и представлява гарантирания от представителството минимален месечен доход , който трябва да задоволява основните потребности на едно лице , живеещо само , с решение на общините могат да увеличат определения за страната гарантиран минимален доход.

Отпускането на месечна помощ е възможно, ако лицата и семействата отговарят на следните условия:
- Обитаваното от тях жилище да е единствено
- Да не притежават друга движима или недвижима собственост
- Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане
- Безработнио, регистрирани в бюрата по труда.

целеви - месечните помощи са и целеви. Месечната целева помощ за зплащане на наем за общежития и д-вни жилища; ел.енергия,топлоенергия и т.н.предоставят се в натура.

еднократни- отпускат се за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образов., комунално-битови и др. Жизненоважни потребности на лицата и сем-та еднократно в годината. Ръководителят на дирекция :социално подпомагане" има право да определя еднократната помощ в размер на 5 пъти гарантирания минимален доход.

Обекти на социално подпомагане :

- са лица или семейства , чиито доход е по - малък от определения гарантиран минимален доход;
- лица или семейства , които не могат да си набавят сами , чрез собствен труд необходимите им жизнени потребности.

Органите на социално подпомагане:

1.Агенция за социално подпомагане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно правни основи на социалната сфера "Социално подпомагане по отношение на децата" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.