Административно-наказателно производство и ЗМ


Категория на документа: Право* Наказателните постановление влизат в сила, когато:
- не подлежат на обжалване. Това са наказателни постановление, с които са наложени глоби до 10 лева и са отнети стоки на стойност до 10 лв.
- не са обжалвани в законния седемдневен срок.
- били са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.

* Обжалването на производствата образувани по реда на Закона за административните нарушения и наказания респективно (чл.63 от ЗАНН). Втора инстанция са административните съдилища. Обжалването на втора инстанция става по реда на НПК и глава 20 от АПК. Решенията на административните съдилища са окончателни и подлежат на изпълнение.

ІV. Изпълнение на наказателни постановления
Изпълнението на постановените санкции и присъдена равностойност заимстват принципа и на гражданското и на административното право. Постановените в наказателните постановления санкции (глоба или имуществена санкция) и присъдена равностойност следва на доброволен принцип да бъдат погасени от нарушителя в тридневен срок от влизане в законната им сила. Ако тези публични вземания не бъдат погасени административно наказващия орган, съответно съда, предприема действия за привеждането на тяхното изпълнение.[1] Принудителното изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления и решения на съда, се изпълнява по реда на събиране на публичните вземания, установени от Данъчно процесуалния кодекс.[2] Реда за събиране на публичните вземания и компетентната администрация по осребряването им е Агенцията за държавни вземания (чл.163 ал.3 от ДОПК).

АДВ е компетентна и по реализация на отнетите и изоставените в полза на държавата от митническите органи стоки.[1] За подобряване на взаимодействието между администрациите на Агенцията за държавни вземания и Агенция "Митници" е издаден подзаконов нормативен акт - Инструкция за организация на взаимодействието между АДВ и Митническата администрация при Министерство на финансите. Продажбата на стоките се извършва от АДВ по ред, регламентиран в ДОПК.
[1] Чл.85 ал.1 т.6 от Закона за събиране на държавните вземания

V. Възобновяване на административно наказателно производство
Това е последната възможна фаза в административно наказателния процес. Подлежат на възобновяване тези административно наказателни производства, които са с влезли в сила наказателни постановления или решените и прекратените от съда дела, когато:

* ►с влязла в сила законна присъда се установи, че някои от доказателствата, въз основа на които е издадено наказателното постановление, решението или определението са неистински;

* ►с влязла в сила законна присъда се установи, че административно наказващия орган, съдия или съдебен заседател е извършил престъпление във връзка с издаване на наказателно постановление, решение или определение на съда;

* ►когато се открият обстоятелства или доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаването на наказателното постановление;

* ►ако с влязла в сила присъда се установи, че деянието за което е издадено наказателно постановление за административно нарушение, представлява престъпление.

При първите два случая възобновяване се допуска, ако предложението е направено от окръжния прокурор в срок от 6 месеца от влизане в сила на наказателното постановление или решението, а по третия случай в двугодишен срок. С предложението на прокурора за възобновяване на производството може да се спре изпълнението на наказателното постановление или решението на съда.

Изчисляване на срокове
Чл. 183 от НПК
(1) Сроковете се изчисляват в дни, седмици, месеци и години.
(2) Срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден.
(3) Срокът, който се изчислява в седмици и месеци, изтича в съответния ден на последната седмица или на съответното число на последния месец. Когато последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния ден на месеца.
(4) Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Актовете издаване по реда на ЗАНН биват:

УНИЩОЖАЕМИ - когато минават през фаза обжалване (съдебно производство)

НИЩОЖНИ - страдат от съществени пороци (когато не са спазени основните изисквания при съставянето на акта и издаването на НП-това са задължителните атрибути на актовете, сроковете, доказването на вината)

Когато с едно деяние едно лице е извършило няколко адм.нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях - чл.18 от ЗАНН

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно-наказателно производство и ЗМ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.