Административно-наказателно производство и ЗМ


Категория на документа: Право


Административно-наказателно производство и ЗМ

Цялостното производство по установяване на административни нарушения, налагане и изпълнение на наказания е обособена част от целия митнически административен процес и се означава като административно наказателен процес. Този процес се състои от отделни, но взаимосвързани производства (фази), установени в Закона за административните нарушения и наказания. Материалният закон, уреждащ правоотношенията в митническите аспект, ЗМ в чл.225, както и чл.128 ал.1 от ЗАДС изцяло препраща към установения в ЗАНН административно наказателен процес, което потвърждава универсалността на неговата уредба.

Фази на административно наказателния процес
а) образуване на административно наказателно производство;
б) налагане на административни наказания;
с) обжалване на наказателни постановления;
д) изпълнение на наказателни постановления и решения на съда;
е) възобновяване на административно наказателни производства.

І. Образуване на административно наказателно производство.
Началото на административно наказателният процес се поставя със съставянето на АКТ, установяващ фактите на митническото нарушение и обстоятелствата около извършването му.
1.Актът се съставя в писмена форма и трябва да съдържа реквизитите, установени в чл.42 от ЗАНН .
2.Те са общо 10 реквизита:
- собствено бащино фамилно име и длъжността на актосъставителя;
- датата на съставянето на акта;
- датата и мястото на извършване на нарушението;
- описание на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено;
- законните разпоредби, които са били нарушени; собствен бащино фамилно име, ЕГН, длъжността, точния адрес на нарушителя;
- имената и точните адреси и ЕГН на свидетелите;
- обяснения или възражения на нарушителя, ако е направил такива;
- имената, ЕГН и адресите на лицата претърпели имуществени вреди от нарушението и
- опис на писмените материали, иззетите вещи, ако има такива и на кого са поверени за пазене.

ИЗВОД
* Като извод в тази фаза може да се спомене, че единствено с акт за установяване на нарушение започва административно наказателн процес. Начало на такъв процес не могат да бъдат протоколи, докладни записки, констативни актове и др. Единствено в ЗАНН са установени изключения, при които такъв административно наказателн процес може да започне без акт, това са:
* - когато производството е прекратено от съда или прокуратурата, защото първоначалните данни събрани за извършеното митническо правонарушение не доказват по безспорен начин извършването на престъпление, а сочат за административно нарушение, което е от компетенциите на митническите органи. Тогава прекратената преписка се препраща, заедно със всички материали събрани по нея за произнасяне от по административен ред. [1]
* - за маловажни случаи на митнически нарушения, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат на местонарушението глоба с фиш до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на митническия контролен орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението и нарушените законови разпоредби.

За да се образува - АНП следва:
* Да има митнически орган установил нарушението- актосъставител, актове могат да бъдат съставени от всички митнически служители.
* Да има свидетели на установяване на нарушението
* Акт може да се състави и без свидетели при условие, че същият е съставен въз основата на официални документи (чл.40 ал.4 ЗАНН)
Типове свидетели
* -присъствали при извършването на нарушението;
* -присъставли при установяването на нарушението;
* -присъствали само при съставянето на акта за административно нарушение.
* Общото при тези три категории свидетели е, че са очевидци на три различни неща: Първите са очевидци на изпълнителното деяние, вторите на последиците от извършеното нарушение, а третите на самият факт на нарушението, мястото, времето и органа, който го е установил.
Процедура по връчване на АКТА
* Актът за установяване на административното/митническо нарушение се предявява на нарушителя, да се запознае със съдържанието му и да го подпише (чл.43, ал.1 ЗАНН). Не подписването от страна на нарушителят не е пречка за продължаването на процеса. В такива случаи, когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел името и точният адрес, на който се вписват в акта (чл.43 ал.2 ЗАНН), което не е пречка за продължаване на производството.
* Актът може да бъде съставен и в отсъствие на нарушителя (чл.40, ал.2 от ЗАНН). В тези случаи акта отново следва да бъде връчен на нарушителя срещу подпис.
* Ако след щателно издирване на нарушителя от компетентния орган, същият не може да бъде открит, производството се спира (чл.43 ал.6 от ЗАНН ).
* След връчването нарушителя може да представи писмени възражение в 3 -дневен срок от датата на връчването - чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Кога не се образува (Административно наказателно производство) АНП
* за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата;
* нарушителят е починал;
* нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието
* не е съставен акт от компетентните органи за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриването на нарушителя или ако са изтекли две години (за митнически и валутни) от извършване на нарушението
* не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административно-наказателно производство и ЗМ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.