Административна принуда. Принудителни административни мерки.


Категория на документа: Право- изземване на държавен имот или обработваема земя или пасище от лица , които ги владеят незаконно;

- нареждане на контролен орган за връщане на неправилно получени доходи;

Отнемането в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, послужили за извършване на умишлено административно нарушение, предвидено в чл.20, ал.1 ЗАНН , не е възстановителна ПАМ, а административно наказание, санкция. Такъв ще бъде и случаят, когато в полза на държавата се отнемат вещи, които са били предмет на нарушението и притежаването на които е било забранено. Обаче отнемането в полза на държавата на вещите, които са държавна собственост, но нарушителят ги е придобил в резултат на нарушението, ще бъде възстановителна административна мярка, защото става с административен акт, а не с наказателно постановление, и защото това възстановяване на имуществото не е санкция.

3.4. Обобщение за ПАМ

Принудителните административни мерки се прилагат във връзка с извършено правонарушение и възникнали от това вредни последици. Законовото им, юридическото им основание е връзката им с правонарушението. При всеки един вид от посочените ПАМ тежестта върху установяването на правонарушението лежи върху контролния орган, който ще приложи съответния вид ПАМ, със съответен административен акт. За установяването на правонарушението са възможни единствено признатите от закона средства. Трите вида ПАМ са:превантивни, преустановителни и възстановителни. Съответно тяхната цел е да действат предварително преди извършването на правонарушение, когато има достатъчно доказателства, че такова може да се извърши. Да преустановят вече започнало, но незавършило правонарушение и да възстановят възникналите щети от довършено или преустановено правонарушение.

4. Заключение

Административните принудителни мерки трябва да бъдат подчинени на общо основание на принципа на законността както по отношение на издаването им, така и по отношение на изпълнението им. Този момент се подчертава от законодателя при постановяването в чл. 23 на ЗАНН, че: "Случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или указ".Административната принуда е вид държавна принуда, която се използва в определени от правото случаи като крайно средство за осъществяването на различните правоотношения, възникващи в сферата на изпълнителната дейност. Нашето законодателство разкрива богато разнообразие на принудителни актове и действия, на формите и средствата, до които прибягват органите на държавно управление по осъществяване на принудата. Всички те са предвидени в глава 2, раздел 3 на ЗАНН.

5. Използвана литература
1. Дерменджиев , Костов ,Хрусанов , Административно право, С. , 1999г.
2. Дерменджиев, Ив., Административни нарушения и наказания, С. , 1981г.
3. Лазаров, К., Принудителни административни мерки, С., 1981г.
4.Лазаров, К., Административна принуда - понятие и видове. Сп. Социалистическо право, бр.4/1980г
5. Стоев, С., Коментар към Закон за административните нарушения и наказания. С., 1981г.
6. Генев, Р., Към въпроса за видовете административна принуда. Сп. Правна мисъл, бр.3/1992 г.
7. Закон за административните нарушения и наказания

??

??

??

??

Административна принуда

2


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административна принуда. Принудителни административни мерки. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.