Административна принуда. Принудителни административни мерки.


Категория на документа: Право


Текстът на чл. 22 гласи:"За предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, както и за тяхното предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки." Текстът на чл. 23 гласи:"Случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване, се уреждат в съответния закон или указ."
От цитираните текстове е видно, че ПАМ са правно допустими с оглед постигане на съответни цели, а за всички останали въпроси по тяхното фактическо прилагане в практиката се препраща да бъдат уреждани в съответните закони или укази.
3.3. Видове принудителни административни мерки
Диференцирането на ПАМ има своето правно основание в ЗАНН. Текстът на чл.22 от този закон установява три вида принудителни административни мерки. Едните от тях са за предотвратяване на административните и другите правни нарушения. Другите са за преустановяване на тези нарушения. Третите са, за да се отстранят евентуално настъпилите вредни последици от извършени до известна степен или докрай административни и други правни нарушения.
Критерият на това разделение е предназначението на конкретната принудителна административна мярка или какво точно се цели с нея - предотвратяване, преустановяване на правно нарушение или възстановяване на вредни последици от такова.
По този критерий ПАМ биват:

- превантивни

- преустановителни

- възстановителни.
В административноправната литература се говори и за още един вид ПАМ- процесуалната, като се отбелязва, че тя няма самостоятелно значение, а е само средство за улесняване на административния процес, служейки като докозателство в процеса. И трите види ПАМ могат да играят ролята на процесуална.
В литературата са известни и други критерии за класифициране на ПАМ. Например според субекта, който ги прилага, според тяхното психическо и физическо естество, според това върху какви предмети и обекти са насочени, според времетраенето им, според сферата или отрасъла на държавно управление, в които се прилагат, според това дали се прилагат спрямо вменяеми или невменяеми лица и др. Но основният и значим критерий е според предназначението им, което налага и тяхното по-подробно разглеждане в по-нататъшното изложение.
* Превантивни принудителни административни мерки
Превантивни принудителни административни мерки - тяхното предназначение е да предотвратят извършването на едно закононарушение и вредните му последици /например събаряне на постройка, застрашена от само срутване; принудително медицинско лечение на лице, страдащо от опасна болест; отнемане свидетелство за правоуправление на водач на МПС до решаване на въпроса за неговата отговорност или спиране на технически неизправни МПС и др; Превантивните принудителни административни мерки са вид принудителни административни мерки. Като такива те имат общите черти на всяка ПАМ, но в същото време притежават и собствена специфика, а оттам и собствена правна проблематика. Спецификата и е в предназначението и да предотврати извършването на административно правни и други правни нарушения и вредните последици от тях. Този вид ПАМ също се прилага във връзка с правно нарушение, като самата принуда се реализира чрез психическо или физическо въздействие върху адресата на принудата.
Специфичното при превантивната ПАМ е, че такова нарушение все още няма, но въпреки това, именно с оглед на евентуално такова, тя се предприема. Правното основание , за да се приложи принудителна мярка от такъв вид е: да е налице опасност от извършване на правно нарушение. При това законодателят изисква да е налице реална, непосредствена, сериозна и несъмнена опасност. Тази мярка няма място при абстрактна, предполагаема, далечна, допустима опасност, при стечението на някакви неясни и неизяснени обстоятелства и при малка степен на вероятност за превръщането и в действителност. Въпросната опасност трябва да бъде явна, небудеща съмнение и конкретна.
Преценката на опасността се прави от този, който ще трябва да я приложи. Администраторът е този, който ще трябва, в условията на свободна преценка, да упражни правото си на оперативна самостоятелност.
Има случаи, когато превантивната ПАМ се прилага спрямо лице в изключително негов интерес, дори без опасност то да извърши някакво правонарушение. Такъв е напр. случаят, когато лицето, въпреки неговата воля и дори без да съзнава това, е настанено в отрезвително заведение, защото е било заварено от компетентните власти в състояние на пълно опиянение, поставящо в опасност живота му.
Превантивната мярка може да се приложи както във връзка с опасност да бъде извършено правно нарушение, така и за да се осуети настъпването на вредоносно събитие, напр. събаряне на сграда, застрашена от самосрутване.
Предприемането на превантивна мярка е твърде сериозно засягане на личността и имуществото на правните субекти и затова администраторът, компетентен да я приложи, трябва да си дава сметка, че носи юридическа отговорност за незаконното и неправилното и прилагане. Администраторът е задължен да използва само допустимите от закона доказателства, средства и методи. В противен случай той ще действа противозаконно и неправилно приложената от него мярка за предотвратяване ще може да бъде предмет на атакуване по предвидения от правото ред. В процеса на извършвания контрол контролиращият орган ще трябва също да използва само допустимите от закона доказателства, средства и методи във водения от него административен процес.
Примери за превантивни ПАМ:
По Закона за Министерството на външните работи се предвиждат ред правомощия на органите на Националната полиция да предприемат превантивни принудителни мерки за опазване на обществения ред и за предотвратяване на престъпления. Така напр. полицейските органи предупреждават устно или писмено лицата, за които има достатъчно данни и се предполага, че ще извършат престъпление. Могат и да извършват проверки на помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие, когато следва да се предотврати непосредствено предстоящо тежко престъпление или пък е необходимо да се окаже неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична свобода се намират в опасност. Могат да настаняват в заведения за отрезвяване лица, които след употреба на алкохол или на други упойващи вещества са намерени на обществени места в безпомощно състояние.
Според Закона за движение по пътищата съответните контролни органи могат да отнемат свидетелства за правоуправление на МПС за определено време на лица, неотговарящи на медицинските и психологическите изисквания, както и да подлагат на проверовъчен изпит водач, който е изтърпял наказание " лишаване от право да се управлява МПС " за срок повече от една година. Тава са само една част от примерите, но има и много други.
* Преустановителни принудителни административни мерки
Преустановителни административни мерки - прилагат се в случаите на неправомерни деяния, чието извършване е започнало, но не е било приключено към момента на вземане на мярката; например спиране работата на предприятие, нарушаващо разпоредбите по опазване на околната среда; Връзката на този вид принудителна мярка с правонарушението и най-често с административното нарушение, е в това, че нарушението е вече започнало, то се намира в процес на осъществяване. Нарушението е в положение на продължавано нарушение. За разлика от превантивната мярка, тук вече има нарушение макар и незавършило. Но този факт е противоправен и не бива да бъде търпян. Компетентните органи би трябвало да вземат незабавно нужните мерки, за да може колкото се може по-бързо да се преустанови по-нататъшното продължаване на нарушението. Правното основание в случаят е наличието на правно нарушение - най-често административно, което не е още завършило, а следователно и противоправните му резултати не са още настъпили в тяхната цялост.
Приложителят на този вид мярка би следвало да прояви оперативност и бързина, за да може по навреме да приложи мярката за пресичане на нарушението. Превантивният елемент в тази мярка е в това, че предотвратява продължаването на нарушението и по такъв начин осуетява настъпването на неправомерните последици от едно непрекъснато правонарушение.
Доколкото при преустановителните мерки правонарушението не е завършило, а още продължава, то такива мерки могат да се вземат до момента, предхождащ завършека на правонарушението. Ако и този момент бъде пропуснат, нарушението е вече изцяло извършено и преустановителната мярка е недопустима, тя е безпредметна и закъсняла.
За прилагането на преустановителната мярка е достатъчна обективната противоправност. И тук тежестта на доказване лежи върху този, който я прилага. Той е длъжен да използва само позволени от закона методи и средства. Преустановителните мерки най-често се изразяват в спирането работата на предприятия, които застрашават живота на работещите в тях и живеещите наблизо. По принцип към преустановителна мярка се пристъпва, като първо се предупреждават собствениците да преустановят нарушението си. След изтичане на определен срок, преустановителната мярка става неизбежна и позволена от закона средство за преустановяване на нарушение.

Примери за преустановителни административни мерки :

Те се съдържат, както в закони, така и в наредби, правилници, постановления и като цяло във всички законови и подзаконови актове. Можем да посочим, че съгласно Закона за авторското право и сродните му права при системни нарушения се предвижда да се запечата мястото, в което те се извършват- магазин, студио, заведение, киносалон, театър и др. Според Закона за движение по пътищата се спира временно от движение пътно превозно средство, което е технически неизправно, конструкцията му е изменена без разрешение или има лош външен вид, до отстраняване на неизправността.
* Възстановителни принудителни административни мерки
Възстановителни принудителни административни мерки - прилагат се в случаите на закононарушения, които са причинили вредоносни последици за някого; предназначени са да отстранят реално настъпили увреждания; например, мерките на прокурорът при възстановяване на самоуправно променени фактически положения; изземвания на предмети, придобити от закононарушението и пр. И при възстановителните мерки правното основание е правното нарушение, само че при тях се изисква от нарушението да е последвала някаква вреда - имуществена или от морален характер. Ето защо възстановителната мярка е недопустима, безсмислена при липса на правно нарушение.
Възстановителната мярка може да се приложи независимо от преустановителната, но само при положение, че от недовършеното правонарушение са настъпили съответните вреди и те трябва да бъдат възстановени. Тази мярка обаче трябва да следва преустановителната. Те не могат да се предприемат едновременно, защото тепърва ще става ясно последвала ли е или не вреда от преустановеното нарушение. Когато правното нарушение е завършено, но от него няма нанесени щети, нужда от възстановителна мярка няма. От правонарушението трябва да има вредоносни последици от материален или морален характер. В тези случаи въпросната мярка става неизбежна и нужна, за да се възстанови статуквото, доколкото това е възможно.
Предназначението на тази мярка е да отстрани, да възстанови вредните последици от извършеното вече правно нарушение. Тук се касае вече не за формално нарушаване на правна повеля, а за резултатно правно нарушение, което има своите външно изразени вредни последици. Материално или морално изразената вреда трябва да е следствие от правонарушението, извършено от определен субект на правото.
Прилагането на възстановителните принудителни административни мерки е нещо различно от възстановяването на вреди от държавата на граждани, причинени им от незаконни действия и актове на административни и правозащитни органи по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани. По този закон се възстановяват вреди на граждани от незаконни актове и действия на държавни органи и длъжностни лица, извършени в процеса на изпълнение на техните компетенции. Такива вреди могат да настъпят от незаконен административен акт, от незаконно задържане под стража на невинен гражданин, от незаконна присъда на съдебен орган и т.н., но не и от правно нарушение на граждани. Възстановяването на вреди по посочения закон е израз на гражданско правораздаване, а възстановяването на вреди чрез принудителни административни мерки от възстановителен характер - израз на държавно управление от принудително естество.
Юридическото основание за прилагане на възстановителна мярка е да са нанесени реални, а не фиктивни вреди от извършеното правонарушение. Следователно правно нарушение от определен вид плюс реални вреди от него е същинското правно основание за прилагане на възстановителни мерки. При това под " правно нарушение" ще следва да се разбира както довършено, така и пресечено в даден етап на неговото извършване правно нарушение.
Тежестта на доказване и при възстановителните мерки лежи върху този, който ги прилага. Той е този, който е задължен да докаже, че вреди от правното нарушение има, че те наистина са реални и възстановяването им е било възможно правомерно поведение от негова страна. Обикновено възстановителната мярка не се прилага служебно, а при поискване от потърпевшия, от пострадалия, от този, който твърди, че от правното нарушение е понесъл определени вреди. Характерно за възстановителната мярка е и това, че тя се прилага в интерес на пострадалия от правното нарушение; че прилагането и води до реално отстраняване на вредата или вредите; че не съставлява правна санкция; че същинското и приложно поле е там, където реалното отстраняване на вредите е фактически възможно; че е средство за реална защита на противоправно накърнени субективни права и законни интереси на съответните правни субекти и оказва важно възпитателно и превантивно въздействие; че съставлява самостоятелно проявление на принудителна административна мярка.

Примери за възстановителни принудителни административни мерки :

- премахването на незаконни строежи;

- възстановяването на незаконно премахнати законно съществуващи строежи;

- извеждане по административен ред на лице, което самоуправно се е настанило в жилищно или друго помещение, собственост на друго лице
- изземване на селскостопанска продукция на лицата, които противозаконно са я отнели;

- изземване по административен ред на незаконно придобити материали или продукти от държавния или общинския горски фонд;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административна принуда. Принудителни административни мерки. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.