Административна принуда. Принудителни административни мерки.


Категория на документа: Право


Възстановителни ПАМ - са насочени към отстраняване на вредните последици от административни правонарушения. При тях нарушението е довършено и възстановителите имат за задача да отстранят негативните последици от него.
Правонарушението вече е извършено и от него са причинени вреди, т.е., касае се не само за "формално" нарушаване на правна повеля, а за "резултатно" правонарушение - такова, от което има външно изразени вредни последици. Предназначението на мярката е да се възстанови - по административен ред - противоправно измененото фактическо положение и по този начин да се отстранят реално причинените от нарушението вредни последици.
Пример: премахване на незаконен строеж (чл.222, ал.1, т.10 от Закона за устройство на територията - ЗУТ).
Разгледаните три вида мерки за административна принуда - превантивните, преустановителните и възстановителните, са обединени от законодателя при създаването на ЗАНН в обща рубрика - "Принудителни административни мерки" (срв. чл.22 и 23). Те трябва да се различават от административните наказания, тъй като независимо от обстоятелството, че и те са израз на административна принуда в широк смисъл, те не са нито административни, нито каквито и да е други наказания.
Докато административните наказания са актове по прилагане на санкцията на съответната административно правна норма, принудителните административни мерки са актове по прилагане на диспозицията на приложимата административно правна норма. Докато наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда, установен от Закона за административните нарушения и наказания, принудителните административни мерки се прилагат по реда, установен от Адиминистративнопроцесуалния кодекс. По този ред става издаването, обжалването и изпълнението на актовете за прилагане на тези мерки (доколкото, разбира се, специалният закон, който предвижда издаването на акт за прилагането на една или друга принудителна административна мярка, не съдържа специални разпоредби в една или друга насока). Но този специален ред никога не може да изключи изцяло общият ред, установен от Административнопроцесуалния кодекс.
Докато актовете за налагане на административните наказания (наказателните постановления) са правораздавателни актове, актовете за прилагане на принудителни административни мерки по правното си естество са административни актове, най-често - индивидуални и по изключение - общи административни актове.
Като форма на административна принуда са познати още :

Предназначението на административнопроцесуалната принуда - е да се обезпечи безпрепятственото и законосъобразно развитие на административния процес. Пример: изземване и задържане на веществени доказателства, свързани с установяването на едно административно нарушение - вж. чл.41 от ЗАНН.
Административното наказание - е неблагоприятна правна последица от морален или имуществен характер, налагана по определения от ЗАНН административен ред за санкциониране извършването на едно административно нарушение.
Принудителното изпълнение - по административен ред е предназначено да доведе до изпълнение на неизпълнените доброволно административно правни задължения, породени от наказателни постановления, съдебни решения или административни актове.

Принудителното изпълнение на наказателните постановления и решенията на съдилищата по наказателно-административен характер дела се извършва по реда, установен от Раздел ІХ на Глава ІІІ от Закона за административните нарушения и наказания, а принудителното изпълнение на индивидуалните или общите административни актове и решенията на съдилищата по административни дела, се извършват по реда, установен от Глава ХVІІ на Административно процесуалния кодекс.

2.Административно наказание

2.1 Определение
Административното наказание е определена със закон санкция,която е израз на държавната наказателна репресия,наложена по административен ред за извършено административно нарушения. То принуждава нарушителят да претърпи установено със закон лишение или увреждане на негови имуществени или не имуществени интереси. Има за цел да осъществи предупредително и възпитателно въздействие върху нарушителя и останалите членове на обществото.
Административното наказание е един от видовете административна принуда. В своята същност то представлява санкция,която държавата налага за административни нарушения,с което по някакъв начин са засегнати условията и редът на управление.
За налагане на административно наказание е необходимо наличие на правно основание,което може да бъде единствено извършване на административно нарушение. Със същата сила тежи и правилото,че никой не може да бъде наказван повторно за едно и също наказание,за което съществува влязло в сила наказателно постановление или решение на съда.

Административното наказание има точно определена цел,посочена в Закона за административните нарушения и наказания ( ЗАНН ).Целта на този вид наказание е да превъзпита към спазване на определения правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително към останалите граждани. За тази цел е нужно да се утвърждава в съзнанието на гражданите ,че административното наказание е санкцията,която се налага за извършено административно нарушение,че това е държавно наказателна репресия,от която не трябва никой да бъде освободен,щом административното нарушение е извършено от лице в състояние на вменяемост.

При разглеждане на проблема за административните наказания те могат да се определят само със закон.Административното наказание е силно въздействащо върху нарушителя на административно правната норма средство, то не бива да бъде предоставяно на всеки държавен орган и в частност на всеки административен орган.

Този извод се потвърждава и от разпоредбата на чл. 2 ал. 3 от ЗАНН,според която общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на административните нарушения и съответстващите на тях наказания,които обаче са били предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В случая се касае за една конкретизация на наказания,които от по-рано по принцип са били определени от законодателя. Така например в чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА се посочва,че за нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания- глоба в размер до 500 лева,а при повторно нарушение- и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. Наказателното постановление се издава от кмета на общината или от негов заместник (ал. 4).Административно наказателното производство се извършва по реда на ЗАНН (ал. 5).

Административните наказания се налагат и за умишлено, и за непредпазливо деяние. Налагат се ефикасно,а не условно и не са свързани със съдимост.Не могат да слизат под определен минимум. Не се прилага правилото за съвкупността на единственото най-тежко наказание. Не се налагат за приготовление,подбудителство,опит и укривателство,освен по изключение.

Административното наказание се установява в понасянето на материални тежести и душевни травми,свързани с ограничаване на някои права,свободи и законни интереси на нарушителя. Има превантивно и възпитателно действие върху наказания и предупредително- спрямо членовете на обществото. Реализира се по начало от органите на държавната администрация,действащи като административно наказателна юрисдикция и е израз на административно-наказателно правораздаване.
Административно наказателната отговорност е лична. Административнонаказателно отговорно е пълнолетно лице, навършило 18 години, извършили нарушението в състояние на вменяемост. Отговорни са и лицата, навършили 16 години,но условието е да разбират свойството и значението на извършеното административно нарушение и да са могли да ръководят постъпките си. Специфичното за юридическите лица е,че те носят отговорността независимо от личната отговорност на лицата,които са извършили същите нарушения,както и на ръководителите,които са наредили или допуснали да бъдат извършени тези нарушения,стига и едните, и другите да са действали виновно.

Според текста на чл. 47 от ЗАНН,административни наказания могат да налагат: ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините,на които е възложено да прилагат съответните административни актове или да контролират тяхното изпълнение; длъжностните лица и органите,овластени от съответния закон; съдебните и прокурорските органи в предвидените от закона случаи.

В съдържанието на този член освен изброените органи се предоставят административно наказателни правомощия и на актосъставителите. Основното правомощие на тези органи е да съставят актове за извършени нарушения,но като допълнително тяхно правомощие е и санкционирането на извършителите. В резултат на установеното от тях нарушение,те при преценка ,че нарушението е явно маловажно, лично санкционират нарушителя.

2.2 Видове административни наказания

- Най-лекото наказание спрямо физически лица е общественото порицание. То се налага като единствено възможно наказание на лицата между 16 и 18 години и се изпълнява като се прочита пред всички. Това административно наказание засяга не имуществената сфера на лицето, извършило неправомерното деяние. Практическото значение на общественото порицание се изразява в привличане вниманието на гражданите, които принадлежат към същата обществена и професионална среда, върху факта на нарушението и на последвалата го санкция.
Общественото порицание се регламентира в чл. 14 на ЗАНН като "публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува".
- Второ наказание е глобата - административната глоба е парично наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума и не може да надхвърля определените от специален закон размери. При допускане на административно нарушение от непълнолетни, за които е предвидено наказание "глоба", глобата задължително се заменя с обществено порицание.
До 10лв. квитанции, до 50лв. фиш; ако откаже фиш се пише акт; максималният размер на глобата по ЗАНН е 3000лв.

"Глобата е наказание, което се изразява в заплащане на определена парична сума" - чл. 15, ал. 1 на ЗАНН.

- Трето наказание - временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност в срок от 1 месец до 2 години, ако е бил под въздействието на алкохол, наркотици или е рецидивист - до 5 години.
Оръдията на правонарушението и придобитите вещи от него се отнемат от ИВ в общината. Временно лишаване от право да се упражнява определена дейност или професия засяга трудовите права на нарушителя, правната сфера на нарушителя, свързана с упражняваната от него определена професия или дейност. Налагането на това наказание може да стане само ако е предвидено в специален закон или указ. Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност като административно наказание засяга правната сфера на нарушителя, свързана с упражнявана от него определена дейност или професия /медицински специалисти, архитекти, адвокати и пр./. Условията и характеристиките на това наказание са изложени в чл. 16 на ЗАНН: "Лишаването от право да се упражнява определена професия или дейност се изразява във временна забрана за нарушителя да упражнява професия или дейност, във връзка с която е извършил нарушението. Продължителността на това наказание не може да бъде по-малка от един месец и повече от две години, а за нарушения, свързани с безопасността на движението при употреба на алкохол или друго силно упойващо вещество - до пет години. То не засяга придобитата правоспособност освен в случаите, предвидени в съответния закон или указ". Следователно това наказание: не засяга придобитата правоспособност от нарушителя в областта на дадена професия или дейност; има временен характер.

- Имуществени санкции, налагани на юридически лица и еднолични търговци. Този вид наказание е регламентирано в хипотезата на чл. 83, ал. 1 на ЗАНН - "В предвидените в съответния закон, указ или постановление на Министерския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на тяхната дейност".

- Други административни наказанияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административна принуда. Принудителни административни мерки. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.