Aдминистративна принуда


Категория на документа: Право


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет-Стопански

Тема:Административна принуда.Принудителни административни мерки.

Изготвил:
Спец:Публична администрация проверил:
Фак.№

2013г.

Административна принуда.-За административна принуда, трябва да се започне от двете основни изходни понятия в тази област - убеждение и принуда.
Убеждението е съвкупност (комплекс) от възпитателни, разяснителни и поощрителни средства за въздействие върху съзнанието и поведението на членовете на обществото с цел да се повиши съзнателността им и да се създаде у тях вътрешна потребност от общественополезно и правосъобразно поведение.
Принудата е външно (психическо или физическо) въздействие върху човешкото съзнание и поведение. Чрез неблагоприятни последици (стеснения, лишения), от морално, материално или физическо естество се въздейства върху волята на адресатите на принудата, като се изключва изборът измежду различни варианти и поведението им се насочва към определения (при правната принуда - въз основа на правна норма) единствено възможен вариант.
Основните характерни черти(белези) на административната принуда се изразяват в следното:
а) Административната принуда в една правова държава е правова принуда. Основанията за прилагането й, органите, които я прилагат, и правните субекти, спрямо които се прилага, мерките за въздействие и редът за прилагането й, са нормативно установени.
б) Административната принуда е вид държавна принуда. Дейността по прилагането на административно-принудителните средства за въздействие е държавна дейност.
в) Принудата е административна и защото поначало се прилага от административни органи. Когато и доколкото, въз основа на изрично нормативно овластяване със закон, тя се прилага от друг държавен орган (съдия, прокурор, следовател), в случая той действа като административен.
Принудата е административна и защото по естеството си дейността по упражняването й е административна, актовете - неин юридически израз - са административни актове. Известна уговорка трябва да се направи само за един от видовете административна принуда - административното наказване. Макар че се издават по административен ред и преди всичко от административни органи, актовете, с които се налагат административните наказания - наказателните постановления, са по естеството си правораздавателни, а не административни актове.
г) Характерна черта на административната принуда е и това, че отношенията, в хода на които тя се осъществява, са извънслужебни. Нейното упражняване не е проява на дисциплинарна власт и на дисциплинарно наказване.

2.Принудителни административни мерки-Административната принуда е вид държавна принуда и представлява крайно средство за осъществяване на различни правоотношения, възникващи в сферата на изпълнителната дейност. Използва се само в определени от правото случаи.По своето същество административната принуда е външно психологическо или физическо въздействие върху съзнанието или поведението на адресатите на административно правните норми. Прилага се от административни органи и е правна принуда, защото е уредена в правни норми. Освен това, тя е държавна принуда, извършва се във връзка с развитие на извънслужебни отношения, което означава, че не е проява на дисциплинарна власт.
Принудителните административни мерки са действия на администрацията по прилагане на диспозицията на определена правна норма. Уредени са в раздел 3 от ЗАНН. Биват превантивни (предупредителни), преустановителни и възстановителни.Превантивните принудителни мерки се прилагат във връзка с предстояща опасност от извършване на нарушение.Преустановителните мерки са приложими при вече осъществяващи се неправомерни деяния, чието извършване не е приключено към момента на вземане на мярката. Целят пресичане продължаването и довършването на конкретното закононарушение.Възстановителните принудителни административни мерки са предназначени за отстраняване на реално настъпили увреждания от закононарушения. Не е необходимо тези последици да бъдат непременно имуществени.Принудителните административни мерки не могат да бъдат прилагани произволно. Налагат се по реда и начина, предвиден в правната норма.В зависимост от тяхното основно, непосредствено предназначение мерките на административната принуда се подразделят на шест групи:
а) Превантивните принудителни административни мерки са предназначени да предотвратят извършването на административни (а в нормативно установените случаи - и на други) правонарушения и вредните последици от тях.
Основание за прилагане на превантивна административна мярка поради нейния предотвратяващ характер не може да бъде извършено, нито дори започнало правонарушение, а опасността от правонарушение.
Примери на превантивни административни мерки: настаняване на принудително лечение; забрана за използване на инсталации, уреди, машини и съоръжения, отстраняване на огнеизточници или пожаро-опасни материали и други подобни мерки, които се вземат "За премахване на непосредствена опасност от пожари и за отстраняване на груби нарушения на противопожарните правила, които могат да причинят пожар" (чл.37 от Закона за противопожарната охрана).
б) Преустановителните принудителни административни мерки са предназначени да пресекат, преустановят продължаването на вече започнали и продължаващи правонарушения. Пример: употреба на физическа сила от служителите на полицията, а ако това се окаже безрезултатно - и на нормативно установените помощни средства за прекратяване на буйство или друго грубо нарушение на обществения ред.
в) Възстановителните принудителни административни мерки са насочени към отстраняване на вредните последици от административни (а в нормативно установените случаи - и други) правонарушения.
Разгледаните три вида мерки за административна принуда - превантивните, преустановителните и възстановителните, са обединени от законодателя при създаването на ЗАНН в обща рубрика - "Принудителни административни мерки". Те трябва да се различават от административните наказания, тъй като независимо от обстоятелството, че и те са израз на административна принуда в широк смисъл, те не са нито административни, нито каквито и да е други наказания.
Докато административните наказания са актове по прилагане на санкцията на съответната административно правна норма, принудителните административни мерки са актове по прилагане на диспозицията на приложимата административно правна норма. Докато наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда, установен от Закона за административните нарушения и наказания, принудителните административни мерки се прилагат по реда, установен от Адиминистративно процесуалния кодекс. По този ред става издаването, обжалването и изпълнението на актовете за прилагане на тези мерки (доколкото, разбира се, специалният закон, който предвижда издаването на акт за прилагането на една или друга принудителна административна мярка, не съдържа специални разпоредби в една или друга насока). Но този специален ред никога не може да изключи изцяло общият ред, установен от Административно процесуалния кодекс.
г) Предназначението на административно процесуалната принуда е да се обезпечи безпрепятственото и законосъобразно развитие на административния процес. Пример: изземване и задържане на веществени доказателства, свързани с установяването на едно административно нарушение - вж. чл.41 от ЗАНН.

д) Административното наказание е неблагоприятна правна последица от морален или имуществен характер, налагана по определения от ЗАНН административен ред за санкциониране извършването на едно административно нарушение.

е) Принудителното изпълнение по административен ред е предназначено да доведе до изпълнение на неизпълнените доброволно административноправни задължения, породени от наказателни постановления, съдебни решения или административни актове.

Принудителното изпълнение на наказателните постановления и решенията на съдилищата по наказателно-административен характер дела се извършва по реда, установен от Раздел ІХ на Глава ІІІ от Закона за административните нарушения и наказания, а принудителното изпълнение на индивидуалните или общите административни актове и решенията на съдилищата по административни дела, се извършват по реда, установен от Глава ХVІІ на Административно процесуалния кодекс.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aдминистративна принуда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.