Административен процес


Категория на документа: Право


Компетентен да разгледа жалбата е вертикално горестоящия. АА на специализиран орган (гл.архитект) се ожалва пред кмета, а АА на кмета - пред областен управител.
АПК дава възможност за създаване на комисия, която да подпомага контролния АО в сложни случаи. Комисията се състои от трима - един с юридическо образование и двама специалисти в областта, като поне един от тях не работи в тази администрация. Комисията излиза със становище дали акта е правителен и законосъобразен. АО не е длъжен да възприеме становището, за което се мотивира.
Съществува и изслушване по чл.96. Заинтересуваните лица могат да бъдат изслушани от компетентен орган в определен срок. Органа трябва да се произнесе в 14-дневен срок, ако е едноличен и в 1-месечен - ако е колективен. Може да обяви акта за нищожен, да го отмени частично или изцяло, или да го потвърди като отхвърли жалбата. Ако АО е отказал издаването на АА, компетентния горестоящ го задължава да го издаде в срок.
Ако АО, издал акта, е в оперативна самостоятелност, горестоящия не може да изменя акта. Той има контролно-отменителна функция - отменя и връща. Ако обаче АО е бил в обвързана компетентност, горестоящият може да решава по същество проблема.
Ако жалбата е отхвърлена и АО не се произнася, това не е мълчалив отказ, защото е спорно производство. В такъв случай се подава жалба пред съда, но само за законосъобразност. Пред съда се обжалва не решението на горестоящия орган, а първоначалния АА. Ако акта е отменен, се оспорва решението за отменянето му.

12.Възобновяване на производства по издаване на АА

Възобновяването на производства представлява един особен, специфичен институт на АП-с. В същността си то представлява отменяне или изменяне на вече влязъл в сила ИАА или ОАА. Съгласно АПК такъв влязъл в сила ИАА или ОАА, който не е бил оспорван пред съда, може да бъде отменен от непосредтсвено по-горестоящия АО. АПК ни изправя пред две възможни решения - анулиране на издадения АА т.е. той престава да съществува в правната действителност, и издаване на нов АА на мястото на отменения. Възобновяването на производството е преодоляване на така наречената "формална сила" на АА. Този контролен способ е извънреден и неговото приложно поле е ограничено. Обект на контрол могат да бъдат само онези АА, които са влезли в сила и не са били обжалвани по съдебен ред. Влязъл в сила е този АА, който не е бил обжалван в срока за административно обжалване или е бил обжалван, но жалбата е била отхвърлена като неоснователна и акта е бил потвърден.
Образуването на производството може да стане по два основни начина - по искане на заинтересуваното лице (то или е било страна в производството, или ако не е било, АА е имал сила спрямо него) и по предложение на съответния прокурор или омбудсмана. Инициатива за издаване е допустимо да прави и АО, издал акта.
Възобновяване на производството може да се извърши в тримесечен срок от узнаване на въпросните предпоставки, във връзка с които може да се говори за субективно знание на основанието. Съществува обаче и по-голям срок - едногодишен, който започва да тече от момента на възникване на основанието.
Възобновяване на производствотот може да се реализира в нкл случая:
* когато съществено е нарушено някое от изискванията за законосъобразност на акта
* когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за издаването му, които при решаване на въпроса не са могли да бъдат известни на страна в АП-во
* когато по надлежния съдебен ред се установи престъпно деяние на страната, на нейния представител или на АО, което е дало отражение върху решаването на въпроса
* когато АА е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен
* когато същия АО по същия въпрос и на същото основание е издал по отношение на същите лица друг влязъл в сила АА, който му противоречи
* когато страната вследствие нарушаването на административнопроизводствените правила е била лишена от възможността да участва в АП-во или не е била надлежно представлявана, както и когато не е могла да участва лично или чрез пълномощник поради препятствие, което не е могла да отстрани.
* Когато с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Компетентен орган, пред който протива АП-во или който ще се произнася по исканията и предложенията, е по принцип непосредтсвено по-горестоящият АО. Прескачането на инстанции е недопустимо. Като изключение произнасянето може да се осъществи и от същия орган. Това е в случаите на актове на МС, министър-председателя, министрите, областните управители, органите, които нямат по-горестоящ АО.
Компетентният АО се произнася с решение, с което може да отмени или измени АА. В случаите, когато АА бъде изменен е налице решаване по същество и нов АА. Той от своя страна ще подлежи на обжалване и по административен, и по съдебен ред.
Ако компетентния орган откаже да допусне възобновяване, неговият отказа подлежи на оспорване.
В случай на два противоречащи си АА, незаконосъобразният акт трябва да бъде отменен.
Отмяната или изменението на АА не може да засегне правата, придобити от трети добросъвестни лице. Това са лица, които не са били страна в АП-во и не са знаели за правонарушението, което дава основание за възобновяване на производството.

13.Оспорване на АА по съдебен ред. Обща х-ка

Обжалването пред АО не е задължително, за да се стигне до съдебно обжалване. Гражданите и организациите могат да решат през кого да обжалват. Това производство по своя характер е спорно.
Когато в АА не е указано пред кого се обжалва, срокът се удължава на 2 месеца. Когато е погрешно указано, че АА не подлежи на обжалване, срокът се удължава на 6 месеца. Съдебен контрол по АПК се осъществява от АС и ВАС.
Правосъдието се осъщестява на т.нар. обща клауза т.е. общо овластяване - щом е АА той подлежи на обжалване.
По изключение се работи на принципа на специална клауза.
Съгласно КРБ съдилищата осъществяват контрол за законност и гражданите могат да оспорват всички АА, освен изрично посочените със закон. Съгласно АПК не подлежат на обжалване актовете непосредсвено свързани с външната политика и сигурност на страната, и с отбраната. Разпоредбите на АПК също така не се прилагат за актовете на НС и президента; актовете, с които се упражнява законодателна инициатива и актовете, с които се създават ПЗ за органи или организации, подчинени на органа, издал акта, освен ако с тях се засягат права или интереси на граждани или ЮЛ.
СП-ва са двуинстанционни. Всеки адресат на АА има право на две съдебни проверки за законосъобразност на акта, освен ако в кодекса или в специален закон не е посочено друго.

В България ВАС може да действа като първа инстанция, но ВКС - никога. Това е т.нар. родова подсъдност, с което се изяснява ВАС или АС. Определя се кои точно актове отиват на ВАС, всички останали са на АС.
На ВАС са подсъдни:
* Оспорванията срещу подзаконови НА, освен тези на ОС
* Оспорванията срещу актовете на МС, мин-председателя, заместниците му и министрите
* Оспорванията срещу решения на ВСС
* Оспорванията срещу актове на органите на БНБ
* Касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения
* Частни жалби срещу опрделния и разпореждания.
* Молби за отменяне на влезли в сила съдебни актове по административни дела
* Оспорвания срещу други актове посочени в закон
Всички други АА отиват в АС. Така се определя родовата подсъдност. Местната се разпределя между 28 АС. Делата се разглеждат в АС, в района на който е седалището на АО, автор на акта. Споровете за подсъдност между общите съдилища и АС се решават от състав, включващ трима представители на ВКС и двама на ВАС. Решението им е окончателно.
В АС на първа инстанция се гледа дело от един съдия. Ако ВАС се явява първа инстанция, съдиите трябва да са трима.
В АПК е въведена забрана за отказ от правосъдие. Съдилищата не могат да откажат правосъдие под предлог, че няма ПН, въз основа на която да решат съответното искане.

14. Оспорване на ИАА

Предмет на оспорване е първоначално издадения АА или отказът да се издаде такъв. Ако са внесени изменения в акта, могат да се обжалват. Ако едно от петте условия за законосъобразност не е спазено, е основание да се обжалва акта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.