Административен процес


Категория на документа: Право


Когато решението за издаване на ИАА е на администрацията, ограничение във времето за образуване на производството не може да има.
За начална дата на АП-с се счита датата на постъпване на искането при компетентен орган (чл.25 ал.1). Когато възникне задължение за АО за издаде АА, началната дата е датата на възникване на задължението (чл.25 ал.2)
Служебното образуване на производството се извършва от два вида субекти - компетентен орган, оправомощен от закона да издава АА и непосредтсвено по-горестоящия АО.
Извънслужебното образуване е по инициатива на страната. Изисква се тя да бъде проявена чрез подаване на искане. Формата на това искане е закрепен в чл.29 - подава се писмено или устно, ако в специален закон не е предвидено друго. При писмената форма трябва да са налице име и адрес на подателя, естество на искането, дата и подпис. Когато искането не е подписано АО изисква потвърждаването му. Дава се тридневен срок за отстраняване на неодстатъци. Ако това не се случи, процедурата се прекратява.
Началото на производството е свързано и с условията за допустимост на искането и за участието на заинтересуваните граждани и организации. Съгласно АПК те са липса на влязъл в сила друг АА със същия предмет и страни, липса на висящо административно производство по същия предмет, наличие на правен интерес на заявителя и др.
Задължение на АО да уведоми заинтересуваните за започване на производството, както и да окаже съдействие и да осигури достъп до информацията. Конституират се страните. Когато има основания за отвод, длъжностното лице се отстранява по собствено искане или по искане на заинтересувано лице.
Ходът на производството след поставяне на началото му е свързан главно с изясняване на фактите и обстоятелствата, имащи значение за издаването на съответния АА. АО е длъжен да допусне съдействие на заинтересуваните лица,като им осигури достъп до материалите и им предостави възможност за вземане на отношение по тях. Тези задължения могат да не се спазят, само когато акта не търпи отлагане.
В АПК липсва изчерпателно изброяване на доказателствата, чрез които се достига до установяването на релевантните факти и обстоятелства. Според чл.39 те се установяват чрез декларации, писмени обяснения, сведения, писмени и веществени доказателства и др. Ако се изисква съгласие или мнение на друг орган, АО търси връзка с него.
Производството може да се спре при случай на смърт, в случай на престъпни деяния в хода на производството. Възобновява се служебно при отпадане на подозренията. Срока за издаване не тече по време на прекусването. Спирането на производството може да се обжалва пред първа инстанция. Прекратяването е съгласно чл.56 по искане на страната, на която е настъпило.
Крайната цел на производството е да се уредят отношенията и чл.59 предвижда два възможни варианта за решение - издаване на акта или отказ за издаването му. Сроковете в АП-с са кратки - до 14 дни за конститутивните АА и до 7 дни за декларативните. Незабавно се разглеждат преписките по чл.57 ал.4, които могат да бъдат разгледани на основата на доказателства, представени заедно с искането за започване на производството, или на основата на общоизвестни факти.
Несъответствието с формата на АА прави акта незаконосъобразен. Важно е да се спазят и 8-те точки по чл.59 ал.2 - наименование на издаващия орган, наименование на акта, адресат на акта, основания за издаване, разпоредителна част относно ПЗ и срокове, разпореждане относно разноските, в какъв срок и пред кой орган се обжалва, дата на издаване и подпис на издаващия орган. За устни актове трябва да има специален закон.
Отказа за издаване на ИАА бива изричен и мълчалив. АО издава или отказва да издаде акта с мотивирано решение. Непроизнасянето в срок обаче се счита за мълчалив отказ. И двата отказа могат да се обжалват.
АПК допуска и една нова форма наречена "мълчаливо съгласие". Непроизнасянето в срок се счита за мълчаливо съгласие в случаие и при условията, предвидени в специални закони.
След като се издаде или се откаже издаването на ИАА трябва в тридневен срок да бъдат уведомени заинтересуваните лица. Съобщаването може да се извърши писмено, устно или електронно три дни след издаване на акта. Срокът за обжалване започва да тече с уведомяването.

9.Производство по издаване на ОАА

Съгласно чл.65, АПК общи са АА с еднократно правно действие, с които се създават ПЗ или се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, или отказа за издаването му.
Началото на това производство могат да поставят всички субекти, които имат това право и в производството по издаване на ИАА.

Началото на производството изисква публично оповестяване чрез медиите, изпращане на проекта до заинтересувани организации. АО определя и оповестява формите по чл.69, чрез които заинтересуваните лица могат да участват в производството по издаване на акта. Могат да се правят предложения, възражения, обществени обсъждания и да се участва в заседания. Трябва да се оповести най-малко една от 4-те форми. ОАА може да се издаде не по-рано от един месец от публичното оповестяване.
В хода на производството заинтересуваните лица имат достъп до цялата информация, свързана с издаване на акта.
В неотложни случи, като предотвратяване или преустановяване на нарушения във връзка с нациолната сигурност и обществения ред, някои от условията за уведомяване и участие в производството могат да не бъдат спазени.
Чл.35 е равнозначен на чл.71 - всички факти трябва да изяснени преди да се издаде акта. За неуредени въпроси се прилага раздел първи - издаване на ИАА.
След изясняване на фактите и обстоятелствата, значими за случая, АО трябва да издаде акта. Това става в писмена форма като съобщаването му може да стане по общ и специален начин - по реда на уведомяване за неговото издаване или чрез изпращане на отделно съобщение за издаването му.

10. Производство по издаване на НАА

Съгласно чл.75 НАА са подзаконови АА, които съдържат АПН, отнасят се до неопределен и неограничен брой адресати и имат еднократно правно действие.
Предназначението на тези актове е да доразвият правилата на закон или подзаконов НА от по-висока степен. Подзаконовите НАА могат да бъдат различни видове и се намират в йерархическа зависимост и подчиненост. Когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов НА противоречат на НА от по-висока степен, се прилага по-високия по степен акт.
Формата на НАА има нкл специфики. Изисква се всеки НА да има наименование, което да посочва вида и автора на акта, както и главния му предмет. Трябва да е посочено и правното основание за издаването му. За издаването на тази категория актове е необходимо изрично оправомощаване от КРБ или закон. Компетентността се урежда на изключително високо равнище и не могат да се делегират правомощия. Правомощия да издават НАА имат ЦО на ИВ и ОЦ като ОМСУ.
Издаването на НАА задължително се предхожда от обсъждане на неговия проект заедно със становищата, представени по него, както и предложенията и възраженията, ако има направени такива. В АПК не е уредено как и по какъв ред заинтересуваните лица се уведомяват за проекта.
Съгласно чл.80 за неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на ЗНА. Чл.26 от ЗНА пояснява, че НА се изработват на принцип на съгласуваност. Ако няма уведомяване или разглеждане на проекта, акта се явява незаконосъобразен.
Всички НАА, освен местните, се обнародват в ДВ.

11. Оспорване на АА по административен ред

Контролната фаза на процеса оспорване има две основни фази - съдебен и административен контрол. Оспорването по административен ред се извършва пред АО, а по съдебен ред - пред съда.
Фазата по оспорване по административен ред е евентуална фаза на процеса и не винаги се стига да реализирането й. Ако се стигне до нея, тя има спорен характер.
Термина "оспорване" обхваща и протества, и жалбата. Значението на тази фаза е двуапсектно. Има значение за гражданити, защото се създава възможност да се защитят правата им. В тази може да се отмени АА, който е незаконосъобразен. Така се печелят пари и време, и още тук може да се сложи точка на процеса. От друга страна има значение и за администрацията, защото се осъществява самоконтрол. Това е стимул за законосъобразна работа.
Оспорването на АА по административен ред засяга само ИАА и ОАА. НАА не могат да се оспорват по адмнистративен, а само по съдебен ред. Акта може да се атакува и за правилност, и за законност. В съда - само за законност.
По административен ред може да се оспорва и съдържанието на документ. Съгласно чл.82, АПК изключение правят актовете на НС и президента; на МС и на ръководители на ведомства, непосредствено подчинени на МС; на управителя на БНБ и председателя на Сметната палата; на ВСС; на областните управители. Изключение са и актовете, за които е обозначено със закон, че се обжалват по съдебен ред.
Само заинтересувани лица могат да оспорват актовете. Винаги се оспорва чрез АО, който е автор на акта, до непосредствено по-горестоящия АО. С жалба може да се оспорва и законност, и правилност. С протест - само законност.
В чл.85 се съдържат изискванията за съдържание на жалбата и протеста. Те трябва да на бг език, да съдържат трите имена и адреса за граждани, фирмата или адреса на ЮЛ; акта, който се оспорва и органа, който го е издал; органа, до който се подава; възраженията и тяхното основание;искането и подпис на подателя.
Съгласно чл.86 подаването на жалбата включва и прилагането на пълномощно, документ за платена държавна такса, преписи от жалбата или протеста и пимените доказателства за останалите страни.
Срока за оспорване е 14 дни от уведомяване на лицето, което е заинтересувано. Този срок е преклузивен и след него се погасява правото за оспорване.
Закона предвижда възможност за възстановяване на срока. Съгласно чл.89 в 7-дневен срок може да се иска възстановяване на срока, ако пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Подава се и молбата, и жлабата.
Има два варианта за последици от незаконност на жалбата. Тя или се оставя без движение, или се без разглеждане. В първия случай има дефект в жалбата. Дава се срок той да се коригира, като през този срок тя е временно без движение. Ако не се отстранят нередностите, процедурата се прекратява. Когато жалбата е недопустима по чл.88, тя се оставя без разглеждане. Това е когато жалбата е неподведомствена на АО, подадена е след срока, подателят няма личен интерес от обжалването или подателят писмено оттегли жалбата. Когато е неподведомствена на АО, жалбата се изпраща до по-висшестоящ орган.
Жалбата се ползва със суспензивен ефект - тя спира изпълнението на АА. АА не се изпълнява преди да са изтекли сроковете за обжалване или до произнасянето по влезлите жалби и протести. Това правило не се прилага, ако всички заинтересувани страни поискат писмено изпълнение на акта или със закон или разпореждане е допуснато предварително изпълнение на акта.
АО може да преразгледа въпроса и да отмени, измени или издаде акта - право на отзив. Правото на самоконтрол е само в тази фаза - оспорване по административен ред. Ако АО не преразгледа въпроса незабавно изпраща преписката до горестоящия АО.
Ако е издаден нов акт, то право на отзив по него няма. Това е еднократна възможност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.