Административен процес


Категория на документа: Право


Това производство е основна фаза в АП-с и е необходима за него. Определя се като безспорно производство и се прилага по смисъла на АПК.
Съгласно чл.21, ал.1, АПК "ИАА е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на АО или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават ПЗ или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт."
Отделните граждани и организации могат да не са административно подчинени на издаващия орган.
Съгласно разпоредбите на чл.21 съществуват още няколко вида ИАА. ИАА е и волеизявлението
* с което се декларират вече възникнали ПЗ.(ал.2)
* за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на ПЗ, както и отказът да се издаде такъв документ.(ал.3) Това е удостоверителен акт, а волеизявлението за издаване е самият АА.
* с което се отказва на АО да извърши или да се въздържи от определено действие.(ал.4)
Не са ИАА волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на ИАА или ОАА, или са част от производствата по издаване на НА.
--> Заповед на декана до преподавател за участие в комисия по научноизследователска дейност не е ИАА, защото е вътрешен акт.
--> Заповед на началник на РДНСК за премахване на незаконен строеж е ИАА (ал.2)
--> Предложение на научно жури до факултативен съвет за получаване на призвание "доцент" не е ИАА (ал.5)
--> Отказ на кмета на общината да не се запечатва по-нататъшното запечатване на строеж е ИАА (ал.4)
--> Разпореждане на АО за определяне на пенсия е ИАА (ал.2)
--> Отказа на дирекция в общината да издаде удостоверение за наследници е ИАА (ал.3)
Уреждат се и случаите на неприложимост на АПК по отношение на ИАА. Съществува генерално изключване по чл.2 ал.2 за актовете на НС и президента;актове, с които се упражнява законодателна инициатива (МС);вътрешнослужебни актове. Специалното изключване е уредено в чл.22. Това производство не се прилага за АА, които по силата на специален закон се издават и изпълняват незабавно, или е предвидено специално производство с оглед естеството им, както и за ИАА на МС.
--> Заповед на кмета за опазване на обществения ред по силата на ЗМСМА - изпълнява се веднага и не се прилагат правилата на АПК.
Производството по издаване на ИАА представлява по своята правна същност съвкупност от процесуални административноправни норми, на чиято основа се развива система от целесъобразни действия, насочени към решаване на определени материалноправни административни въпроси.
Въвеждането му има за пряк ефект установяването на ред при издаване на ИАА. Началот на производството е по инициатива а компетентен орган или по искане на граджанин или организация, а в предвидените от закона случаи и прокурор, и омбудсман. За дата на започване се счита датата на постъпване на искането при компетентния орган. Когато възникне задължение за АО да издаде АА, датата на започване е датата на възникване на задължението. Искането за издаване на ИАА се подава писмено или устно, освен ако в специален закон не е предвидено друго. Когато писменото искане не е продписано, АО изисква потвърждаването му. Ако не се потвърди, процедурата се прекратява. Дава се срок от 3 дни за отстраняване на неодстатъци.
АО трябва, при упражняване на своите правомощия, да осигурят достъп до формулярите, да окажат съдействие за попълването им, да осигурят подходящо за гражданите работно време, да предоставят пълна информация за сроковете и дължимите такси, като за неизпълнение носят АНО по реда на АПК.
Първоначалните действия на АО по производството са да уведоми заинтересуваните, да конституира страните и да провери допустимостта на искането. Когато е налице основание за отвод, длъжностното лице се отстранява по собствено искане или по искане на заинтересувано лице.

7. Доказателства и доказателствени средства в производството по издаване на ИАА

Целта е да се издаде едно обективно управленческо решение /на един законосъобразен индивидуален административен акт/. Доказването е на базата на АПК. Доказателства са фактите и обстоятелствата, имащи значение за правата, задълженията, законните интереси на заинтересованите лица;
"Чл. 37. (1) Доказателства в производството по издаване на индивидуален административен акт могат да бъдат данни, които са свързани с факти и обстоятелства от значение за правата или задълженията или законните интереси на заинтересованите граждани или организации и са установени по реда, предвиден в този кодекс.
(2) Общоизвестните факти, фактите, за които законът формулира презумпция, както и фактите, които са известни на органа служебно, не подлежат на доказване."
По АПК фактите и обстоятелствата се установяват чрез обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон. Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в кодекса, или по реда, предвиден в специалните закони. Ако в спец. закон са предвидени определени доказателствени средства, прилага се спец. закон
Видове доказателства:

писмени доказателства - използват се във всички производства; валидността им се зачита според законодателството по време на тяхното създаване;заверени копия на документи; сведения - дават се писмено;разпечатки

Гласни /устни/ доказателствени средства - пояснения - от страните на нарочни заседания за изслушване. На тези заседания се призовават всички заинтересовани лица;
Съглансно чл.47 от АПК призовката съдържа:
1. наименование и адрес на административния орган;
2. име, адрес, съответно седалище или адрес на управление, на призованото лице;
3. по кое производство, в какво качество лицето се призовава и за извършването на какви процесуални действия;
4. дали лицето трябва да се яви лично или може да бъде представлявано от пълномощник, или да даде сведения, обяснения или пояснения писмено;
5. срока, в който лицето следва да се яви, или ден, час и място на явяване на лицето или на неговия пълномощник;
6. правните последици при неявяване.
Право да откажат да дават сведения, обяснения и пояснения имат само роднините по права линия на заинтересован гражданин, участващ в производството, съпрузите, братята и сестрите му, както и роднините по сватовство от първа степен; лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на свои роднини, посочени в т. 1, непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване; адвокатите, свещенослужителите и лицата, които по закон са длъжни да пазят професионална тайна за страна в производството, могат да откажат да дадат сведения, получени в това им качество.
Вещите лица имат съответните спец.значения в различни области, възможно е да се призовават и повече от едно вещи лица;
Способи за събиране на доказателства са експертизи на вещи лица, огледи и разпити на свидетели.

ИАА се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени."
Доказателствата се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи. Страните оказват съдействие на органа при събирането на доказателства.
Тежестта е върху администрацията, доказателствата се събират служебно.
В АПК е закрепено изискването да не се разпространява определена информация;

8. Ход, движение и приключване на на производството по издаване на ИАА

Инициатива за начало на производството има компетентния орган. Това може да стане и по искане на гражданин или организация, а в предвидените в закона случаи и по искане на прокурор, омбудсман или друг ДО.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.