Административен процес


Категория на документа: Право


Когато е постановено отнемане на вещи в полза на държавата, преписите се изпращат в НАП.
Наказанието "временно лишаване от право да се упражнява професия или дейност" се изпълнява от органите, които признават съответното право и контролират изпълняването му. Това наказание може да се налага само ако нарушението е извършено при осъществяване на професията или извършване на дейността. В изпълнението на това наказание, задължение има и работодателят на наказаното лице. Ако наказаният заема длъжност по професия или дейност, от правото за упражняване на която е лишен, ръководителят на предприятието го освобождава незабавно от тази длъжност. За времето, за което е лишен, наказаният не може да продължи да работи по ТД, защото е в невъзможност да изпълнява задълженията си по него. За да бъде изпълнено наказанието, той трябва да освободи заеманата длъжност, като за това след неговия работодател. През това време той може да го устрои на друга подходяща длъжност или да прекрати ТД, ако това е невъзможно. Неизпълнението на това задължение води до наказване на самия ръководител, тъй като представлява състав на АНар.
Всяко наказание постига своите цели, когато е бързо изпълнено и поради това са предвидени картки давностни срокове за изпълнение на АНак. ЗАНН предвижда, че АНак. не се изпълнява, ако са изтекли:
* две години, когато е глоба
* шест месеца, когато е временно лишаване
* три месеца, когато е обществено порицание
Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който наказанието е наложено. Тя се прекъсва с всяко действие на органите, предприето спрямо наказания, за изпълнение на наказанието. След извършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Не може да се допуска непрекъснато отлагана на изпълнение на наказанието. Независимо от спирането или прекъсване на давността, АНак. не се изпълнява ако е е изтекъл срок, който надвишава с 1/2 срока по горните три.
Давността обаче не се прилага служебно, а само при възражения за изтекла давност. Частично плащане след изтичане на давностния срок подновява задължението и от този момент започва нова давност. Изтичането на давността не позволява задължението да бъде изпълнявано принудително, но не погасява самото задължение.
Тук е и разликата между давностен и преклузивен срок - с изтичане на преклузивния се погасява самото право, а с давностния - само правото на принудително изпълнение.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.