Административен процес


Категория на документа: Право


Реда за оспорване е чрез административнонаказващия орган. Той няма право на отзив./само пред горестоящия орган, при административното оспорване е възможно/. Авторът на НП-е няма възможност да измени съответното НП-е.
Жалбата няма суспензивен, но законодателят е предвидил един коректив- чл. 64 от ЗАНН - на изпълнение подлежат само онези НП -е, които са влезли в сила.
Основен участик в оспорване на НП-е е нарушителят, както и поискалият обезщетение и административнонаказващият орган,лицата по чл. 55, ал. 2 от ЗАНН - лицата, които са претърпели вреди, решаващият орган в лицето на съда, свидетели, вещи лица и т.н.
Прави се проверка на редовността и допустимостта на жалбата или протеста. Определенията, които се поставят са - остава без разглеждане, без ход и без движение. Недопустимост имаме, когато не е подадена жалбата в срок, когато съдът не е компетентен. Нередовност - когато не е посочен актът който се обжалва, и т.н. Оставя се без движение и на жалбоподателя се дава възможност в 7-дневен срок за отстраняване на пороци.
Допустимо е възобновяване на срока. Това е процесуална възможност за жалбоподателите - базирайки се на особено непредвидени обстоятелства, които са им попречили да извършат съответното процедурно действие, да поискат възстановяване на срока. Заедно с молбата за възобонвяване се представя и съответният документ или жалба. Когато съдът се запознае с обстятелствата тогава чете две определения - възстановяване на срок и даване на ход на жалбата.
Прокурорите не могат да искат възстановяване на срока.
Съдебният състав е едноличен. Участието на прокурор не е задължително. РС действа като втора първа инстанция. Тя освен това действа и като инстанция по същество, защото контролира правораздавателната дейност на администрацията. Като цяло РС повтаря действията на административнонаказващия орган, състоящи се в определяне на трите обстоятелства- дали деянието е нарушение, дали лицето е нарушителя, дали действието е извършено виновно. Освен че повтаря действието на административнонаказващия орган, РС прави нещо повече - преценява дали наложеното наказание съответства на извършеното нарушение, дали е справедливо и правилно индивидуализирано. Затова е втора първа инстанция.
Съществуват 2 групи жалби срещу наказателното постановление:
* по същество, когато се оспорват всички елементи- наказание, нарушител,вина; Тогава съдът разглежда всички въпроси.
* срещу наказанието. Това са жалби, когато дееца признава извършеното нарушение,вината и участието си, но оспорва размера и вида на наказанието. Тогава съдът съсредоточава проверката си само върху справедливостта на наказанието и неговата индивидуализация.
Съдът може да потвърди наказателното постановление, да отмени наказателното постановление или да измени наказателното постановление по вид и по размер. Съдът е инстанция по същество.
Специфични случаи:
* когато е подадена жалба за намаляване на наказанието или за определяне на по-леко по вид наказание, съдът не може да наложи наказание по-голямо от наложеното в НП-е;
* ако е подадена жалба за променяне на наказанието за намаляване на вида и размера, но е подаден и протест за неговото увеличаване, тогава съдът не е обвързан от принципа за влошаване на положението на жалбоподателя т.е . може да увеличи наказанието;
Претърпелият вреди може да обжалва само размера на присъденото обезщетение.

40. Касационно производство

Касационно инстанция е АС. Не е ясно защо не е окръжен и защо спора се пренася от системата на обикновените съдилища в системата на АС - това не е правилно.
Касационните основания са тези по НПК. Те са: нарушаване на материалния закон, нарушаване на процесуални закон и явна несправедливост на наказанието. Редът за разглеждане на касационните жалби и протести по члава XXII от АПК.
Право да обжалват решението имат страни по делото - нарушителят и претърпелият вреди от нарушението. Те могат да подадат жалба в 14-дневен срок от деня на съобщаване на решението на РС. Прокурорът също може да оспорва решението, но според АПК това може да е главния прокурор или негов заместник при ВАП. За тях срокъ за подаване на протест е едномесечен от постановяване на решението.
Делото пред касационна инстанция се разглежда в открито заседание и при задължително участие на прокурор, който следва да даде заключение по касационната жалба. Тъй като решението на РС е постановено от един съдия, при касацията съставът следва да е тричленен.
При нарушаване на материалния закон АС трябва да отмени решението и да реши делото по същество. Ако е нарушен процесуалния закон, АС трябва да върне делото за ново разглеждане от друг състав на РС. Но когато касационното основание е явна несправедливост на наказанието, липсват правомощия за АС. Тогава би трябвало, след като отмени решението на РС, АС да оправдае подсъдимия - правомощие, предвидено в НПК. Такова понятие обаче в ЗАНН няма.
В касационния протест и касационна жалба трябва да са посочени основанията - АС не действа на принципа на служебното начало .Той не е задължен да се произнася по основания. които не са посочени в жалбата или протеста.
Реда за проверка и допустимост си важат и тук. Жалбата и протестът трябва да съдържат данни за лицето, номера на първоинстационния съд, приложения и подпис.
Решението на АС като касационна инстанция, когато е по същество, е окончателно. То вече може да бъде изпълнявано.

41. Влизане в сила на НП-е. Възобновяване на АНП-ва

С осъществяване на редовната контролна фаза върху НП-я, те - ако не са отменени - се стабилизаират като наказателни актове, доколкото не е използване касационно обжалване след това. За окончателно стабилизиране може да се говори едва след решението на касационната инстанция. Ако не са били обжалвани в срок или не подлежат на обжалване, НП-я влизат в сила. В тридневен срок от влизане в сила на на НП-е административнонаказващият орган, съответно съдът, предпирема действие за привеждането му в изпълнение. На изпълнение подлежат само перфектни от гледна точка на закона административнонаказателни актове т.е. влезли в сила. При тях нарушението е доказано, отговорността е обоснована и правните последици следва да настъпят т.е. АНО да бъде реализирана.
Законосъобразността и справедливостта на наложените наказания следва да бъдат обезпечени. ЗАНН допуска т.нар. извънреден способ за контрол върху актове, в които се открият нередности, и предвижда възможност за спиране на започнатото изпълнение.
Извънредният контрол се извършва чрез специален способ - възтановяване на АНП-ва. Чрез този способ може да се осъществи контрол както върху влезли в сила НП-я, така и върху контролните спрямо тях решение и определения на съдилищата.
Образуването на това производство е служебно. То е възложено на определено длъжностно лице - окръжния прокурор. Засегнатите от акта лица са лишени от тази процесуална възможност. ЗАНН посочва четери групи основания за образуване на това производство:
* с влязла в сила присъда е установено, че някои от доказателствата, въз основа на които е издадено НП-е, решение или определение от съда, са неистински (а)
* с влязла в сила присъда е установено, че наказващият орган, съдията или съдебен заседател е извършил престъпление във връзка с издаването на НП-е, решение или определение (б)
* открити са обстоятелства или доказателства от същестено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на НП-е, решение или определение(в)
* ако с влязла в сила присъда е установено, че деянието, за което е наложено АНак., съставлява престъпление (г)
Основанията за възобновяване на наказателни дела винаги насочват към конкретни факти, установени по безспорен начин, при наличността на които възниква съмнение в правилността на присъдата и делото следва да се възобнови. Новооткрити обстоятелства и доказателства могат да бъдат съществуваща експертиза за психическото състояние на дееца, изключваща неговата отговорност, неразпитани важни свидетели по делото и др.
Правно-техническото средство, което използва прокурорът за образуване на производството, е прокуроското предложение за възобновяване. От формална гледна точка спецификата на тозиакт на прокурора изисква той да съдържа най-малко три основни елемента - наименованието, обекта на предложението и основанието за възобновяване, което трябва да бъде формулирано точно. Следва да се приложи и административнонаказателното дело и новооткритите доказателства. Предложението е съчетано и с правото на окръжния прокурор да спре изпълнението на НП-е или решение на съда, особено когато от изпълнението могат да настъпят непоправими вреди. Суспензивен ефект предложението няма, но се разчита на компетентната преценка на прокурора.
Срокът за възобновяване е различен в заивисимост от характера на правното основание, но има и преклузивен характер и просрочването му е фатално.
Допуска се възобновяване, ако е предложението по букви "а" и "б" е направено в 6 - месечен срок от влизане на присъдата в сила, а в случаите на буква "в" - в двугодишен срок. За случаите по буква "г" няма ограничения за подаване на предложението.
Компетентен да разгледа предложението е съответния АС, в района на който осъществява своите правомощия окръжният прокурор. Съдът се произнася само по основанията, посочени в предложението. Делото се разглежда в открито заседание, на което задължително се призовават и страните. Решава се и въпросът за допустимостта на предложението. Съдът прави преценка за обоснованост на предложението и в този смисъл може да не го уважи. Производството повече не може да се възобновява. Обезсилва се и спирането на изпълнението на акта, ако е било постановено такова.
Когато предложението бъде уважено, съдът не решава по същество. Той отменя НП-е или решение на съда и връща делото за ново разглеждане на съда, постановил решението или на АО, издал НП-е. Там то ще се разглежда и решава по същество. Освен това, след като отмени НП-е, АС може да прекрати или спре АНП-во.

42. Изпълнение на НП-я и решения на съда

На изпълнение подлежат влезлите в сила НП-я или решения на съда, постановени по жалба или протест. В сила влизат необжалваемите и тези , които не са оспорени в срок, както и обжалваните, но потвърдени или изменени от съда.
В тридневен срок от влизане в сила на НП-е административнонаказващият орган или съдът предприемат действия за привеждането му в изпълнение. Принципът е всяко наложено наказание да се изпълнява по различен начин и от различни АО.
Когато наложеното наказание е обществено порицание, препис от НП-е или решение на съда се изпраща на организацията, в която накзаният членува или на ръководството на предприятието, където работи. Изпълнението на АНак. става чрез прочитане на НП-е или решение на съда пред събрание на организацията или трудовия колектив, на което се поканва да присъства и наказания. Неговото присъствие не е задължително т.е. неприсъствието му не е пречка за изпълнение на наказанието.
НП-я и решения на съда, с които са наложеи глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват по реда за събиране на държавните вземания, уреден в ЗСДВ. НП-я и решения на съда, с които са присъдени парични обезщетения в полза на държавни предприятия, кооперации, обществени организации и граждани се изпълняват по реда на ГПК - компетентен орган е съдебен изпълнител - държавен или частен.
Когато е наложено наказание "глоба" на лице без постоянен адрес в РБ, сумата се внася по сметка посочена в самото НП-е.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Административен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.