Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ Програма - "Право" КУРСОВА РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО НА ТЕМА: СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА F30811 Съдебни прения 1.Понятие. 1Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание,която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните,в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното следствие доказателствени материали и се правят обосновани из

Категория на документа: Документи по Право
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Категория на документа: Документи по Право
Русенски университет " Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова работа По Основи по правото и Търговско право тема: Търговско право - понятие изготвил: Милена Иванова Иванова фак.№: 115078 специалност: Индустриален мениджмънт група: 39А проверил: /гл. асистент Иво Гъчков/ > История на търговското право Търговското право е възникнало през Средните векове. Най - рано е навлязло в Италия през XII - XIII век, а по - късно и в Германия. Първото търговско право е било съсловно право. Причи

Категория на документа: Документи по Право
41. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт * Според Търновската конституция българската държава е "монархия наследствена и конституционна с народно представителство". * правен статус на монарха > "Князът е върховен представител и глава на държавата" (чл. 5 от Конституцията) - на 17 април 1879г. - Пъврото Велико народно събрание избира за княз на България Александър Батенберг; - на 25 юни 1887г. - Третото Велико народно събрание избира за следващ княз - княз Фе

Категория на документа: Документи по Право
 Правоспособност Правоспособност - това е възможността на едно лице да бъде носител на права и задължения. Тя се определя и като абстрактно качество на лице да бъде субект на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право. Всеки субект на правото става правоспособен непосредствено след своето раждане до своята смърт, без да подлежи на доказване. В различните етапи на историята и еволюцията на правото и обществото правоспособността е била разглеждана по различни начин

Яндекс.Метрика
92 92 100 100