Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Категория на документа: Документи по Право
Русенски университет " Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова работа По Основи по правото и Търговско право тема: Търговско право - понятие изготвил: Милена Иванова Иванова фак.№: 115078 специалност: Индустриален мениджмънт група: 39А проверил: /гл. асистент Иво Гъчков/ > История на търговското право Търговското право е възникнало през Средните векове. Най - рано е навлязло в Италия през XII - XIII век, а по - късно и в Германия. Първото търговско право е било съсловно право. Причи

Категория на документа: Документи по Право
41. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт * Според Търновската конституция българската държава е "монархия наследствена и конституционна с народно представителство". * правен статус на монарха > "Князът е върховен представител и глава на държавата" (чл. 5 от Конституцията) - на 17 април 1879г. - Пъврото Велико народно събрание избира за княз на България Александър Батенберг; - на 25 юни 1887г. - Третото Велико народно събрание избира за следващ княз - княз Фе

Категория на документа: Документи по Право
 Правоспособност Правоспособност - това е възможността на едно лице да бъде носител на права и задължения. Тя се определя и като абстрактно качество на лице да бъде субект на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право. Всеки субект на правото става правоспособен непосредствено след своето раждане до своята смърт, без да подлежи на доказване. В различните етапи на историята и еволюцията на правото и обществото правоспособността е била разглеждана по различни начин

Категория на документа: Документи по Право
 Вина, понятие за вина Вината е основно свойство от престъплението или елемент от понятието за престъпление :)без вина няма престъпление няма наказание. Основна фундаментална постановка на съвременното НП. 19 век насам. Независимо от степента на обществената опасност на деянието, ако липсва вина така или иначе извършеното не представлява престъпление и няма наказателна отговорност. Две основни теории за вината едната от тях това е нормативната, другата е психологическата. Психологическото разби

Яндекс.Метрика
92 92 100 100