Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
 ОСНОВИ НА ПРАВОТО И ТЪРГОВСКО ПРАВО - 2 ЧАСТ ТЪРГОВСКО ПРАВО 1.Понятие за търговско право І. Определение, предмет и метод на ТП: 1. Определение за ТП - Съобразно субективната концепция за ТП, то следва да се прилага само спрямо лицата, които имат качеството търговец. Ако се вземат предвид правните актове (обективната концепция), то следва да се прилага при всички актове необходими при търговския обмен - при всяка търговска сделка. За да се даде определение за понятието ТП следва да обхват и 2-

Категория на документа: Документи по Право
 №27 правна уредба на инвестициите Чл.19, ал.2 от К прогласява закрила на стопанската дейност на чуждестранни субекти. Конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, обнародвана в ДВ 110 от 21.12.2001г. - Вашингтонска конвенция за т.нар. диагонален арбитраж. Конвенция за създаване на агенция за многостранно гарантиране на инвестициите, обнародвана в ДВ 74 от 13.09.2005г., в сила за РБ от 27 юли 1992г. Учредителен договор за създаване на международната

Категория на документа: Документи по Право
Общо понятие за правото.Механизъм на правно регулиране. 1. Обективно - съставна система от правни норми, чрез които държавата регулира поведението на гражданите в обществото. Правните норми съставляват правила за поведение, които въвеждат правните институции, очертават правата и свободите на гражданите, границите, в които те могат да се упражняват, основните принципи,на които се гради обществото и общественото управление. Основен белег на обективното право е неговата нормативност - регулирането

Категория на документа: Документи по Право
 Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия Изготвил: Проверил: Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов Ф.н 1043443 Група 2043 Поток 207 2013 Съдържание: 1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3 2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6 3. Същност на законодателната власт на Италия......................................

Категория на документа: Документи по Право
Касационно обжалване Уредбата съдържа съществени отклонения, в сравнение със съществувалите до този момент системи на касационно обжалване. Правото на касационно обжалване представлява публично субективно право като елемент от правото на искова защита. То е сложно право, в латентно състояние, докато не бъде упражнено - както при правото на въззивно обжалване. /Не било обаче част от правото на иск, защото дори и право на иск да е нямало изначално, касацията все пак следва да разгледа делото и да

Яндекс.Метрика
92 92 100 100