Търновската конституция и уредбата на съдебната власт


Категория на документа: Право


ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА.
Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се състои от петнадесет членове За членове на Висшия адвокатски съвет могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.. Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии. Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по закон за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и: 1. нарушаване на адвокатската тайна;2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения;4. лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон;5. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност;6. приемане и осъществяване на служебна защита или особено представителство не по установения от закона ред;7. укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат;8. системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата;9. нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати или адвокатски сдружения;10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала.
- Адвокатско дружество -
Адвокатите могат да образуват адвокатско дружество. Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район. Адвокатското дружество се вписва от адвокатския съвет в регистър с решение въз основа на заявление, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор.
Тема 11 - отпада
Тема 10. Адвокатура
На конституционно ниво адвокатурата се определя като свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните законни права и задължения. Тя е извъндържавна правозащитна организация. - Една от малкото професии ,която е подробно регламентирана на законово ниво. Всеки дееспособен български гражданин може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия: 1. да има завършено висше юридическо образование; 2. да има придобита юридическа правоспособност; 3. да има най-малко две години юридически стаж; 4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3 (Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.. Не може да бъде адвокат: осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; лице, поставено под запрещение или страдащо от душевна болест, която представлява трайна пречка за упражняване на адвокатската професия търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество;. Народните представители, преподавателите по правни науки във висшите училища и научните сътрудници по правни науки в научните институти се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си. Без полагане на изпит се вписват кандидатите с образователна и научна степен "доктор по право", както и лицата, които имат юридически стаж повече от 5 години.. Доверието между адвоката и клиента трябва да пълно ,което се гарантира с защитената от закона поверителност на информацията.
- Гражданин на чужда държава, придобил адвокатска правоспособност съгласно законодателството на страната си, може да се яви пред органите на съдебната власт на Република България като защитник или повереник на гражданин на своята държава, когато това е предвидено в договор между българската и съответната чужда държава,.
- МЛАДШИ АДВОКАТ И АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК -
Младшият адвокат може да представлява и защитава страни по дела в районните съдилища и по същите дела в окръжните съдилища, а заедно с друг адвокат - и по първоинстанционни дела в окръжните съдилища.
- Упражняване на адвокатската професия -
То включва: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно.
- Правата и задълженията на адвокатите -
Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия. Адвокатът има свободен достъп и може да прави справки по дела, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверява чрез представяне на адвокатска карта. адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. Адвокатът не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон Адвокатът няма право като свидетел да разкрива обстоятелства, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент. Адвокатът е длъжен да води възложеното дело със същата грижа, както ако е бил упълномощен от клиента.. Адвокати и адвокатски дружества могат да обединяват дейността си чрез договор за съдружие.
- Органи на управление на адвокатурата -
Те са :общо събрание, адвокатски съвет контролен съвет, дисциплинарен съд, председател на адвокатската колегия. -Общо събрание. Общото събрание се състои от адвокатите, вписани в регистъра на адвокатска колегия. Редовното общо събрание на колегията се свиква ежегодно в последната събота и неделя на месец януари. Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез адвокат-пълномощник са представени 2/3 от членовете на колегията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. На редовното събрание се: разглежда отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и взема решения по него;2. разглежда доклада на контролния съвет;3. разглежда отчета на дисциплинарния съд;4. приема бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;5. определя броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избира адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд;6. избира делегати за общо събрание на адвокатите в страната;7. взема решение за разпореждане с недвижими имоти на адвокатската колегия. Решенията на общото събрание могат да се обжалват в 14-дневен срок пред ВАС.
- Адвокатски съвет -
Той е управителният орган. Адвокатският съвет се състои от: 1. при колегии до 100 адвокати - не по-малко от петима основни и двама резервни членове;2. при колегии над 100 адвокати - не по-малко от седем основни и двама резервни членове, а за София - не по-малко от единадесет основни и шест резервни членове. За членове на адвокатския съвет могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 10 години юридически стаж (чл 86 ал3 ЗА). Функциите на адвокатския съвет са: 1. ръководи работата на адвокатската колегия, свиква общите събрания и изпълнява техните решения;2. следи за изпълнението на бюджета на адвокатската колегия;3. организира и провежда изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати;4. води регистрите на адвокатите, на младшите адвокати, на адвокатските дружества,; 5. защитава професионалните права, честта и достойнството на членовете на колегията; 6. следи за изпълнение на задълженията на членовете на колегията; 7. възбужда и поддържа дисциплинарно преследване срещу членове на колегията,;8. следи за извършване на адвокатска дейност от лица, които не са адвокати;9. посредничи за решаване на спорове между адвокати и между адвокати и клиенти;10. управлява и стопанисва имуществото на адвокатската колегия; 12. утвърждава щата на служителите към адвокатския съвет 13. определя комисии в помощ на дейността си; 15. организира служебната защита;16. свиква и организира общото събрание на колегията;17. определя размера на месечната вноска, дължима от адвокатите към колегията;18. осъществява и други функции, определени от закона;19. регистрира адвокатските сдружения и организира вписването им в единния регистър. Кворумът е 2/3 решенията се вземат от с обикновено мнозинство при равенство решаващ е гласа на председателя на адвокатския съвет.
- Контролен съвет -
Контролният съвет се състои от: 1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от трима членове;. За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 10 години юридически стаж, а за председател - най-малко 15 години юридически стаж.. Контролният съвет следи за правилното упражняване на бюджета и стопанисването на имуществото на адвокатската колегия, за което изготвя и изнася доклад пред общото събрание.
- Дисциплинарен съд -
Дисциплинарният съд се състои от: 1. при колегия до 100 адвокати - не по-малко от петима членове;2. при колегия над 100 адвокати - не по-малко от седем членове, За членове могат да се избират лица най-малко с 5 години юридически стаж а за председател най- малко 10 години юридически стаж. На дисциплинарния съд като първа инстанция са подсъдни дисциплинарните дела, образувани срещу членовете на адвокатската колегия-
ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА.
Общото събрание на адвокатите от страната се свиква ежегодно от Висшия адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет се състои от петнадесет членове За членове на Висшия адвокатски съвет могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.. Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж. Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии. Висшият дисциплинарен съд се състои от петнадесет членове, в това число председател. За негови членове могат да бъдат избирани адвокати, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по закон за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания, както и: 1. нарушаване на адвокатската тайна;2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;3. системна небрежност или очевидно невежество при изпълнение на професионалните задължения;4. лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон;5. уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност;6. приемане и осъществяване на служебна защита или особено представителство не по установения от закона ред;7. укриване на важни обстоятелства при приемането за адвокат;8. системно неизпълнение на задълженията като член на управителен, контролен или дисциплинарен орган на адвокатурата;9. нарушаване на професионалната етика, морала и колегиалността спрямо други адвокати или адвокатски сдружения;10. уронване на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала.
- Адвокатско дружество -
Адвокатите могат да образуват адвокатско дружество. Ако съдружниците са вписани в една адвокатска колегия, седалището на дружеството трябва да е в населено място в нейния район. Адвокатското дружество се вписва от адвокатския съвет в регистър с решение въз основа на заявление, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор.

13 въпрос. ОБЩИ СЪДИЛИЩА

През 1947г. Шестото Велико НС приема Конституция на Република България. В същата, тази конституция е поместена и глава шеста, която разглецда и урежда устройството на Народните съдилища и прокуроски надзор.

В нея се установявават основните принципи, устройство, положения и дейснот на съдилищата, които в последствие се развиват в съдоустройствени закони.

Новата съдебна съдебна власт, която е уредена в конституцията от 47г. дава устрйство на съдебната власт, която имитира модела съветската уредба от 36г. Дава се възможност на граждаското общество на участие в съдената влсат, чрез въвеждане на института на съдебната власт. Също така прокуратурата се извежда прокуратурата извън съдебната сисетма и е поставена на подчинение на НС.

С новата конституция, след време се приема и Закон за устройство на народните съдилища на 04.03.1948г. С тази нова уредба, се отменя старият НЗ за устройство на народните съдилища от 34г. Закриват се ВКС, ВАС и военнокасационния съд, като делата им се възлагат на новосъздадения Върховен съд.

Новоизградената съдебна система съдържа народни съдилища, окръжни съдилища, върховен съд и особени съдилища.

Въвеждат се изисквания, за заемане на длъжност в съдебната система, като някои се запазват от предхоните съдебни системи, но се въвеждат и нови идеологии и изисквания. Сред изискванията са: да бъде български гражданин, завършено юридическо образование, успешно прекаран стаж и положен и издържан успешно държавен изпит. Освен общите критерий, са приложени и някои специални. Такива са: да не е осъждан за престъпление, което се наказва със затвор; да не се намират под съд и/или следствие, да не са извършвани престъпления против военната служба, обществения ред, подправка на парични знаци, да не е обявено в несъстоятелност и прочее.

Въедена е длъжността съдебен кандидат, която е към околийските, областните и военните съдилища. За такива биват назначени лица завършили семестриално правни науки, отговарящи на общите изисквания за съдии, прекаран стаж от една година и половина, както и положен и издържан държавен изпит. Биват назначавани от министъра на правосъдието, заемащи длъжности като съдия-изпълнител или нотариуси.

За първи път е въведено изборното начало в съдебната система. Околийският съд и неговите заместници биват избирани от околийския народен съвет за срок, от три години, а областните съдии, от околийските народни съвети за срок, от пет години, аз съдийте от върховния съд, избирани от НС, също запериод от пет години.

Нов елемент се явява и полагането на клетва от страна на новите магистрати. Тя не се засвидетлества пред царя и бога, пред и в името на народа, както и обичайните реквизите за безпристрастно, съвестно и обективно отсъждане и прилагане на закона.

Бива въведен института на съдебния заседател, като същите се ползват с правата и задълженията на съдиите. Структурата на околийските и областните съдилища се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Съдиите може да бъдат отзоваване при наличие на следните фактори: накърняване авторитета на правосъдието, неспазване на конституцията и законите, накърняване на обществените интереси, незвъзможност да се изпълняват служебните задължения, отпадане на някое от основанията за заемане на съдийски длъжности. Министътрът на правосъдието чрез подчинените нему съдебни инспектори осъществява административен надзор. Върховния съд чрез своето дисциплинарно отделение осъществява дисциплинарен надзор, като наказанията които биха могли да бъдат наложени са: мъмрене, без заплата за 10 дни, както и най-тежкото уволнение от служба, при проява на небрежност, неспособност, неподготвеност.

През 1952г. се приема Закона за устройство на съдилищата, с който се внася съветския модел. Задачите вече ясно изразяват просъветската ориентация и това се изразява в чл.1- да се защитава посегателства установения държавен и обществен народнодемократичен строй, социалистическата стопанска система и социалистическата собственост.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търновската конституция и уредбата на съдебната власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.