Търновската конституция и уредбата на съдебната власт


Категория на документа: Право


Материята се урежда в ЗЧСИ. Според него ЧСИ е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания или събирането на публични вземания. Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на съответния окръжен съд.

Камара на ЧСИ като ЮЛ е със седалище в София. В нея членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Органи - общо събрание, съвет, контролен съвет и дисциплинарна комисия.

ЧСИ не може едновременно да бъде народен представител, министър, кмет или общински съветник; да заема длъжност в държавен или общински орган по служебно правоотношение; да работи по трудово правоотношение; да упражнява адвокатска професия; да бъде нотариус; да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации.

Кандидатите за частен съдебен изпълнител подават писмено заявление до министъра на правосъдието чрез Съвета на камарата за участие в конкурс. Заявлението съдържа името, единния граждански номер, адреса, упражняваната професия и юридическия стаж на кандидата, както и района, за който се кандидатства.

ЧСИ е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона. Той не може да бъде задържан при и по повод изпълнение на служебните му задължения, освен при заварено тежко престъпление. При задържането му или при привличането му като обвиняем за престъпление от общ характер се уведомяват министърът на правосъдието и Съветът на камарата.

ЧСИ загубва правоспособността си по свое писмено искане до министъра на правосъдието; при смърт или с поставянето му под запрещение; при отсъствие или невъзможност да изпълнява функциите си, след изчерпването на възможностите за заместване; при налагане на дисциплинарно наказание.

Въпрос №31 Съдебна администрация
Администрация произлиза от латинския глагол administroare, което означава ръководя, водя , управлявам. Още в Римската империя е имало силно обособена администрация, която подпомагала по- доброто развитие на държавата. Администрацията в България е един от най- важните фактори за изпълняването на съдебната власт. Без нея съдебната власт би била една хаотична единица, невъзможна да се реализира спрямо Конституцията на Република България. Пълномощията на съдебната власт са да осъществява правосъдието в държавата. Тя е функционална и специфична. Законодателно структурата и правомощията на администрацията на съдебната власт са уредени в глава 18 на ЗСВ, а по- подробно са доразвити в съответните правилници, които се приемат от Висшият съдебен съвет съгласувано с министъра на правосъдието. С правилниците се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс за съдебен служител и органите по назначаването им. Правилниците се обнародват в "Държавен вестник". По Закона за съдебната власт при осъществяване на своите правомощия Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт се подпомагат от администрация. Администрацията на органите на съдебната власт е администрацията на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната следствена служба, на съдилищата, на прокуратурите и на окръжните следствени служби. Служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет или органите на съдебната власт са съдебни служители. Висшият съдебен съвет издава класификатор на длъжностите в администрацията, в който се определят наименованията на длъжностите, минималната образователна степен и други изисквания за съответната длъжност, възнаграждението за длъжността, ранг за длъжността и възнаграждение за ранг. Съдебният служител е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно и точно съобразно длъжностната му характеристика. Той е длъжен да пази като служебна тайна сведенията, които са му станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата. Рангът е израз на равнището на професионална квалификация на съдебния служител. Ранговете на съдебния служител са от пети до първи във възходяща степен. При първоначално назначаване в органите на съдебната власт съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е определен в класификатора по чл. 341. Администрацията на Висшия съдебен съвет се ръководи от главен секретар. За главен секретар на Висшия съдебен съвет може да се назначи лице, което отговаря на изискването на чл. 164, ал. 2. Главният секретар се назначава с решение на Висшия съдебен съвет след провеждане на конкурс. Докато упражнява длъжността си, главният секретар на Висшия съдебен съвет не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност. Звената на администрацията на Висшия съдебен съвет, функционалните характеристики, длъжностните разписания, типовите длъжностни характеристики на служителите и организацията на работата на администрацията се определят с правилника по чл. 30, ал. 4. Администрациите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на главния прокурор и на Националната следствена служба се ръководят от главни секретари. Администрациите на съдилищата и прокуратурите се ръководят от съдебни администратори. Назначаването на главен секретар и съдебен администратор се извършва след провеждане на конкурс, организиран от главния секретар на Висшия съдебен съвет.


32 въпрос. Адвокатура. Права и задължения на адвоката
Упражняването на адвокатската професия е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица. Тя се осъществява в съответствие с принципите на независимост, изключителност, самоуправление и самоиздръжка.

Адвокат може да бъде само лице, положило клетва и вписано в регистъра на адвокатската колегия.

Всеки дееспособен български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария може да стане адвокат, ако отговаря на следните условия:да има завършено висше юридическо образование;(доп. - ДВ, бр. 97 от 2012г.) да има придобита юридическа правоспособност по реда на глава четиринадесета от Закона за съдебната власт; да има най-малко две години юридически стаж; да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3; да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.

Придобилият юридическа правоспособност, който няма две години юридически стаж, може да упражнява дейност като младши адвокат при условията на този закон.

Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Адвокатът в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи. Той има право да се среща насаме с клиента си, включително когато той е задържан под стража или лишен от свобода. По време на срещите адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право да предава и получава писмени материали във връзка с делото, съдържанието на които не подлежи на проверка.

Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да упражнява съвестно своята професия и чрез своето поведение при нейното упражняване и извън нея да бъде достоен за необходимите за професията доверие и уважение. Той се ръководи от върховенството на закона и е длъжен да защитава правата и законните интереси на клиента си по най-добрия начин. Той е длъжен точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения, да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения, да не допуска въздействие и влияние при осъществяване на дейността си както от неговите лични интереси, така и от трети лица и техните интереси. Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място на адвокатската колегия , в която е вписан.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търновската конституция и уредбата на съдебната власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.