Погасяване на сервитутни права


Категория на документа: Право


Юридически факултет

Курсова работа на тема:

СПОСОБИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

Изготвил: Вера Димитрова Велева
Специалност: Право
Курс: III-ти
Факултетен номер: 11160014
София, 2013г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Въведение................................................................................................3
Прекратяване на сервитутни права поради тяхното неупражняване........................4
Прекратяване на сервитутни права поради обективна невъзможност за упражняването им...........................................................................................................6
Прекратяване на сервитутни права чрез отказ....................................................7
Прекратяване на сервитутни права с изтичане на уговорения срок.........................10
Прекратяване на сервитутни права при обединяване на двата имота в резултат на правна сделка и други основания...................................................................11
Прекратяване на плодоползването..................................................................13
За разликата между сервитутното право и правото на строеж...............................14
Заключение..............................................................................................16

Въведение:

Сервитутните права били разработени още в римското право. Те били вещни права върху чужда вещ. Те възникнали във връзка с необходимостта от пълноценно използване на раздробените поземлени участъци. За да се използват пълноценно, необходимо било да се преминава през съседния имот, да се черпи вода от него и пр. Поради това се наложило да се обремени единия участък в полза на другия. Затова поземленият сервитут се смятал като вещно право, тежащо върху един недвижим имот, чрез което се обслужва друг недвижим имот1.

В действащото българско вещно право липсва обща уредба на сервитута. Към правилата, уреждащи сервитутите, могат да се отнесат, чл. 190-194 от ЗУТ, чл. 103, 113 ЗВ и др. Въпреки скромната уредба на сервитутите, несъмнено е тяхното присъствие.

Сервитутите са неизбежни и във връзка със строителството в населени места, с необходимостта да се търпят съоръжения за водоснабдяване, комуникации, електроснабдяване, топлозахранване, рекламна дейност и др. Чрез сервитутите се признават и защитават стопанските интереси на едно лице като се въвеждат тежести, ограничения за друго лице.

Обект на сервитутните права са недвижимите имоти. За да има сервитут е необходимо съществуването на два имота - един, който да се обременява със сервитут и друг, господстващ, заради ползването на който се учредява сервитутно право. Необходимо е двата имота да са реално съществуващи. Не е необходимо да са съседни, въпреки че най-често се случва така. От общата маса недвижими имоти трябва да се изключат онези, които са държавна или общинска публична собственост.

Сервитутните права се учредяват чрез сделки, които се вписват в имотния регистър. Учредяват се също така и чрез административен акт. Придобиват се и по давност в следствие на дългосрочната им употреба в рамките на давностния срок.

В настоящото изложение ще бъдат разгледани различните способи за прекратяване на сервитутни права:
1. Прекратяване на сервитутни права поради тяхното неупражняване
2. Прекратяване на сервитутни права поради обективна невъзможност за упражняването им
3. Прекратяване на сервитутни права чрез отказ
4. Прекратяване на сервитутни права с изтичане на уговорения срок
5. Прекратяване на сервитутни права при обединяване на двата имота в резултат на правна сделка и на други основания
6. Прекратяване на плодоползването
7. За разликата между сервитутното право и правото на строеж

Прекратяване на сервитутни права поради тяхното неупражняване

Поначало неупражняването на едно вещно право не води до неговото прекратяване. В някой случай неупражняването на дадено ограничено вещно право през определен период от време е въздигнато в юридически факт, който поражда дадени последици. Законът предвижда определен срок, при неспазването на който се погасява дадено вещно право поради неупражняването му. Предполага се, че оправомощеното лице е загубило интерес от упражняването на субективното право. Законът предвижда такова погасяване само за ограничените вещни права, не и за правото на собственост. Това е така тъй като правото на собственост е пълно абсолютно вещно право, съдържащо трите правомощия на владеене, ползване и разпореждане. Неговото упражняване не ограничава нечие друго право на собственост. Но ограничените вещни права по един или друг начин ограничават друго право на собственост. Те се учредяват винаги в полза на техния титуляр, което предполага, че ще бъдат упражнявани. В противен случай възникването им е неоправдано и нарушава стабилността в правния ред. Поради тази причина законът урежда в определени случай погасяването на ограничени вещни права при дългосрочно неупражняване.

Върховните съдии са единни, че правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено. Такова право има всеки собственик, който може да го отстъпи на трето лице. В същото време, ако учреди върху вещта си ограниченото право на ползване, собственикът е лишен от всякаква възможност да я ползва. В тези случаи собствеността е гола и собственикът й може да извършва всички разпоредителни действия, включително и да прехвърля владението върху вещта на трети лица с изключение на правото на ползването. В практиката се поддържа, че при учредяване на вещното право на ползване спрямо голия собственик тежи единствено задължението за бездействие - да се въздържа от вмешателства и посегателства спрямо правото на ползвателя. Вещното право на ползване съгласно чл. 59 ЗС се прекратява с изтичане на срока за който е учредено, със смъртта на ползвателя, ако не се упражнява в продължение на 5 г., с погиване на вещта, както и въз основа на съдебно решение2. Чл. 106, т. 8, б. "г" от Закона за водите също предвижда, че сервитутите, които са учредени чрез правна сделка, се погасяват след неупражняването им в срок от 10г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Погасяване на сервитутни права 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.